Gå til hovedinnhold

Faglig råd

HI 036907

Mandat – Faglig råd for Havforskningsinstituttet (HI)

Vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20.2.2016.

1. Formål

Faglig råd for HI skal fungere som et uavhengig faglig rådgivningsorgan for instituttet. Formålet med organet er å gi råd til HI om instituttets faglige utvikling, gitt gjeldende mål, oppgaver og rammer for virksomheten.

2. Sammensetning og oppnevning

Faglig råd skal bestå av internasjonalt anerkjente fagpersoner innen HIs fagfelt, og personer med erfaring fra styring og evaluering av forvaltningsorganer eller forskningsinstitutter.

Rådet skal ha 7-10 medlemmer oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet. Instituttet foreslår medlemmer.

Rådets medlemmer, inkludert leder og eventuelt nestleder, oppnevnes av Nærings- og fiskeridepartementet for en periode på tre år. Det er anledning til gjenoppnevning av medlemmer en gang.

3. Oppgaver

  • Gi råd om strategisk faglig utvikling for å oppfylle instituttets mål.
  • Gi råd om innretningen og kvaliteten på forskningen, med et forvaltningsrettet perspektiv.
  • Gi råd om innretning og kvalitetsforbedrende tiltak på rådgivingen.
  • Gi råd og anbefalinger om fagevalueringer av HIs programmer, herunder metodikk for datainnsamling og bestandsvurderinger.
  • Gi råd om samarbeid med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt for å utnytte den samlede kompetansen og infrastruktur i måloppnåelsen.
  • Utarbeide en årlig rapport om sitt arbeid.

Faglig råd skal møtes minimum to ganger i året, og ellers hvis leder av og/eller et flertall av medlemmene i rådet og/eller instituttet ønsker det.

4. Rapportering og involvering

Rådets årlige rapport er offentlig og oversendes instituttet, med kopi til departementet, i løpet av januar.

5. Sekretariat

Instituttet skal legge til rette for møter i Faglig råd og har sekretariatsfunksjon for rådet. Dette innebærer blant annet å bistå i å administrere fagevalueringene og sørge for at rådet på hensiktsmessig måte blir involvert i relevant arbeid i instituttet. HIs direktør deltar på møtene i rådet.