Gå til hovedinnhold

Nr. 5 Akustisk mengdemåling av sei, kysttorsk og hyse Finnmark - Møre 2008

Sammendrag

Kysttokt hausten 2008. For fjerde år på rad var det ein nedgang i registreringane av sei til eit nivå om lag 30 % lågare enn i 2007. Indeksane for alle aldersgrupper var under gjennomsnittet. Det var også ein nedgang i indeksane av kysttorsk for aldersgruppene 2-8 år i alle område bortsett frå Lofoten samanlikna med 2007, og det var ingen teikn til betre rekruttering. Det må understrekast at bestanden av kysttorsk for tida er så låg at uvissa i utrekningane er etter måten høg.