Gå til hovedinnhold

NR. 11 Akustisk mengdemåling av sei, kysttorsk og hyse. Finnmark - Møre hausten 2009

Sammendrag

Ekkomengda av sei auka med 40 % frå 2008 til 2009 og var om lag på same nivå som i 2007, men er framleis mellom dei lågaste sidan 1992.
Indeksane for alle aldersgrupper var under gjennomsnittet. Det var ein oppgang i indeksane av kysttorsk for alle aldersgrupper med unntak av 2-åringar,
men det var ingen teikn til betre rekruttering. Det må understrekast at bestanden av kysttorsk for tida er så låg at uvissa i utrekningane er høg.