Gå til hovedinnhold

Nr. 11: EPIGRAPH - økosystemtokt i Hardangerfjorden 2010

Sammendrag

Toktet hadde følgende formål:
• Akustisk kartlegging og mengdemåling av brisling
• Tråling for artssammensetning og biologisk prøvetaking (for brisling: lengde, vekt, alder, modning, magefyllingsgrad, mageprøver)
• Kartlegging av forekomst og artssammensetting av dyreplankton
• Kartlegging av forekomst av planteplankton (klorofyll og fluorescens)
• Kartlegging av hydrografi og næringssalt
• Døgnstasjon – se på vertikalvandring, og interaksjoner mellom brisling og dyreplankton

Hardangerfjorden i denne undersøkelsen er hele området Sunnhordland - Hardangerfjorden. Toktet er en del av prosjektet EPIGRAPH/Hardangerfjorden (prosjekt 12467-02). Resultatene bidrar primært til prosjektets arbeidspakker WP5 (dyreplankton og brislingdiett), WP6 (fiskeressurser), WP1 (fysisk oseanografi) og WP3 (makroalger).