Gå til hovedinnhold

Toktrapport nr. 5 - 2012. Kysttokt hausten 2012

Sammendrag

Hovudføremålet med toktet er å  framskaffa indeksar for talet på fisk og data over lengde og vekt for kvar aldersgruppe av sei og kysttorsk nord for 62ºN til bruk i bestandsvurderingar. Det var ein oppgang i registreringane av sei samanlikna med 2011, men nivået er det tredje lågaste sidan 1997. Indeksane for nesten alle aldersgrupper var under gjennomsnittet. Det var ein nedgang i indeksane av kysttorsk for aldersgruppene 1-6. Akustisk gytebiomasse minka med 15 % samanlikna med 2011, og nivået er mellom dei lågaste sidan 1995.