Gå til hovedinnhold

Toktrapport nr 1 - 2014: Kysttokt hausten 2014

Sammendrag

Hovudføremålet med toktet er å framskaffa indeksar for talet på fisk og data over lengde og vekt for kvar aldersgruppe av sei og kysttorsk nord for 62ºN til bruk i bestandsvurderingar. Det var ein auke i dei akustiske registreringane av sei samanlikna med 2013,  men nivået er framleis mellom dei lågaste sidan 1997. Berre indeksane for 4-åringar og 7 år gamal og eldre sei var på gjennomsnittsnivå.

Det var ein oppgang i indeksane av kysttorsk for alle aldersgrupper utanom 1 og 4-åringane. Den akustiske gytebiomassen var om lag  65 % høgare enn i 2013, og nivået er det høgaste sidan 1997.