Gå til hovedinnhold

Råd for tobisfiskeriet i norsk sone for 2020 (Toktrapport nr. 9 - 2020)

Sammendrag

I perioden 23. april - 13. mai 2020 har Havforskningsinstituttet gjennomført et akustisk tokt med M/S ”Eros” på tobisfeltene i den norske delen av Nordsjøen. Toktet gir oppdatert kunnskap om bestandsstørrelse, aldersfordeling og geografisk utbredelse av tobisbestanden. Spesielt viktig er det å få et godt mål på rekrutteringen (ettåringene) for å kunne beregne den totale bestandsstørrelsen siden ettåringer ofte utgjør hoveddelen av den fiskbare bestanden. Resultatene fra årets tokt sammenlignes med prognosen som ga grunnlag for det foreløpige rådet, og med resultat fra tidligere akustiske tokt. Dette i kombinasjon med kartlegging av mengde- og alderssammensetningen i kommersielle fangster danner grunnlaget for et endelig tobisråd for 2020 i norsk økonomisk sone (NØS).