Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hyse


hyse

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005

Status

ICES vurderer bestanden til å ha god reproduksjonsevne og til å være høstet bærekraftig. Gytebestanden i 2004 ble beregnet til 289 000 tonn, men er ventet å avta til omkring 266 000 tonn i 2005. Dette er godt over før-var-grensen på 140 000 tonn. Årsklassestyrken til 2001-2004- årsklassene er alle beregnet til langt under gjennomsnittet. Resultater fra tokt og fiskeriene indikerer at 2005-årsklassen kan være over geometrisk gjennomsnitt. Fiskedødeligheten i 2004 ble beregnet til 0,31 som er godt under føre-var-nivået på 0,7.

Forvaltningsråd

Beskatningsbegrensning i forhold til forvaltningsplan:
Den vedtatte forvaltningsplanen (F=0,3) gir en konsumlanding på 39 400 tonn i 2006 og en gytebestand i 2007 på 240 500 t.

Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2006

Fiskedødelighet Konsumfangst

Gytebestand i 2007

0,30 39 400 t 240 500 t
0,32 (=2005) 41 600 t 238 400 t
0,70 (=Fpa ) 80 000 t 186 600 t
0,77* 85 600 t 179 100 t

* er ikke i samsvar med føre-var-tilnærmingen


Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim)   = 100 000 t
Førevar-nivå for gytebestand (Bpa)   = 140 000 t
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim)   = 1,00
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa)  = 0,70
Ventet fiskedødelighet i 2005   = 0,32
Ventet gytebestand i 2006    = 232 000 t
Totalkvote i Nordsjøen 2005    = 66 000 t
Norsk kvote i 2004     = 14 679 t


Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES. Havforskningsinstituttet vil også påpeke at en meget stor del av fangstene er småhyse som kastes ut igjen. Dette begrenser i sterk grad utbyttet fra bestanden og må oppfattes som sløsing med en verdifull ressurs.

 

hyse.gif


Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.