Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kolmule


Grafer som viser historisk utvikling i fiskedødelighet og gytebiomasse

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005.

Sammendrag av ACFM anbefalingene, oktober 2005

Status

ICES vurderer bestanden til ha god reproduksjonsevne, men at den ikke høstes bærekraftig. Beregningene av gytebestanden og høstingsnivået er usikre, men gytebestandens størrelse er med stor sannsynlighet over føre-var-nivået. Gytebestanden ble vurdert til å ha vært rekordhøy i 2003, men gikk ned i 2004-2005. Totalfangsten i 2004 var 2,4 millioner tonn.

Det er sannsynlig at dagens beskatning er over føre-var-nivå, og det er mulig at fiskedødeligheten i 2004 var over kritisk nivå. Det er bare uvanlig god rekruttering siden 1996 som har gjort at bestanden har tålt høsting på et nivå som betraktes som ikke bærekraftig. Det er indikasjoner på at rekrutteringen i 2004 også var høy. Dagens beskatningsnivå er mye høyere enn bestanden tåler dersom rekrutteringen igjen blir lavere.

Det fiskes på noen få årsklasser. Samtidig er beskatningsmønsteret forandret slik at en større andel ung kolmule fanges. Dette gjør beregningene vanskeligere og medfører at prognoser og estimater av gytebestand og høstingsnivå blir mer usikre.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at fangstene skal være mindre enn 1 500 000 t i 2006 slik at fiskedødeligheten  i 2006 er under føre-var-nivå (Fpa) på 0,32.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,5 mill. tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 2,25 mill. tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,51
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,32

Landinger i 2004: 2,4 mill tonn
Landinger i 2005: 2,0 mill. tonn (beregninger basert på fangster per september).
Gytebestand i 2004: 5,1 mill. tonn
Gytebestand i 2005: 5,0 mill. tonn.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES, men på grunn av den store usikkerheten i bestandsberegningene betinger det at bestanden og anbefalingen vurderes på nytt etter de norske og internasjonale kolmuletoktene på gytefeltet og i Norskehavet våren 2006.

Usikkerheten i beregningene skyldes først og fremst endringene i fiskemønsteret med en økende andel umoden fisk i fangstene pga. en mer nordlig fordeling av fisket. Bekymringen kommer av at toktene viser en større nedgang i bestanden enn det bestandsmodellene viser.

kolmule.gif

Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse i perioden 1981-2004.