Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kvoteråd for 2006


Fotografi av loddefangst

Kvoteråd høst 2005:

Sviktende kvalitet på fangststatistikk påvirker bestandsberegningene

Anbefalinger for fiske på en rekke viktige bestander er nå gjort tilgjengelig fra ICES. Rådgivningen for flere bestander er blitt vanskeligere på grunn av underrapportering fra fiskeriene. De store pelagiske bestandene av kolmule og makrell er i god forfatning, men høstes ikke bærekraftig. Store mengder ungsild i Barentshavet beiter på lodda og bidrar til bestandssvikt til tross for stengte fiskerier. Mengden av gytemoden torsk i Nordsjøen er langt under kritisk nivå. Sei og hyse i Nordsjøen høstes bærekraftig. (17.10.05)

Kvoteråd vår 2005:

Ingen dramatiske endringer i bestandsutviklingen

Den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) har nå gitt anbefalinger for fiske på flere viktige bestander for 2006. I Barentshavet er bestanden av hyse og sei i en positiv utvikling, mens veksten i torskebestanden har stagnert. De to uerartene og kysttorsken er på et kritisk lavt nivå, mens blåkveita synes å ta seg noe opp. Behovet for vern av kysttorsk og uerartene bør få konsekvenser for fisket etter andre arter. Bestanden av sild i Nordsjøen er stor, men rekrutteringen synes å svikte. (06.06.05)