Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Lodde


lodde bestand fiske

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005

Status

Den modnende delen av loddebestanden i Barentshavet ble mengdemålt i oktober 2005 til å være 175 000 tonn, og bestanden anses å ha sviktende reproduksjonsevne. Selv om det ikke fiskes, er det beregnet at den modnende bestanden vil reduseres til ca. 70 000 tonn ved gytetidspunktet (april 2006). Nedgangen skyldes at både torsk og sjøpattedyr vil beite på loddebestanden fra oktober i år og fram til gyting.
Den norsk-russiske fiskerikommisjonen vedtok under sin 31. sesjon høsten 2002 en forvaltningsplan som innebærer at fisket skal reguleres slik at biomassen som får lov å gyte, skal ha 95 % sannsynlighet for å være over en nedre grenseverdi (Blim). Denne grenseverdien er satt til 200 000 tonn, som er noe mer enn den laveste gytebestanden (1989) som har produsert en svært god årsklasse.

Forvaltningsråd

ICES konstaterer at selv uten et fiske er det svært stor sannsynlighet for at gytebestanden ved gytetidspunktet (april 2006) vil falle under Blim og anbefaler at den vedtatte forvaltningsplanen følges.
Gytebestanden i 2006 vil hovedsakelig bestå av 2003-årsklassen, med noe tilskudd fra 2002-årsklassen. Begge disse er svake. Resultatene fra loddelarvetoktet og 0-gruppetoktet i 2005 viser at 2005-årsklassen på yngelstadiet er mindre tallrik enn langtidsmiddelet.

Det er beregnet at torskens årlige konsum av lodde i perioden 1984-2003 har variert mellom 0,2 og 3,0 millioner tonn. Ungsild spiser loddelarver, og det antas at den relativt store ungsildbestanden i Barentshavet i periodene 1984-1986, 1992-1994, og fra 2000 var årsaken til de dårlige loddeårsklassene i de samme periodene.
Det ble funnet store mengder ungsild i Barentshavet høsten 2005, og det ventes fortsatt en stor bestand av ungsild der i 2006.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim):  200 000 tonn
Mål for gytebestandsnivå (Btarget): ikke bestemt
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa):  ikke bestemt (ikke relevant)
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim):  ikke bestemt (ikke relevant)
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa):  ikke bestemt (ikke relevant)
Ventet gytebestand 2006 ved 0 fangst i 2006:  ca. 70 000 tonn
TAC (2004) = 0

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingene fra ICES.

lodde_bestand_fiske.gif

Tidsserien av akustiske bestandsberegninger og fiske av lodde i Barentshavet.

lodde_bestandsutvikling.gif

Prognose for utviklingen i loddebestanden fra toktet i september 2005 til gytingen i april 2006.