Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Makrell


Grafer som viser historisk utvikling i fiskedødelighet og gytebiomasse for makrell

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005

Status

Makrell forvaltes som én nordøstatlantisk bestand som består av tre gytekomponenter, vestlig, sørlig og nordsjøkomponenten. På grunn av usikkerhet om hvor store fangstene egentlig er og fordi gytebestandsstørrelsen beregnet fra eggtokt bare gir et relativt mål for gytebestanden, er det uvisst hvordan den virkelige gytebestandsstørrelsen er i forhold til føre-var-nivået. Dagens beskatningsnivå er for høyt, og det er ikke bærekraftig.

De sørlige og vestlige komponentene av bestanden ble målt ved eggtokt i 2004. Disse målingene gjennomføres hvert tredje år. Eggmålingene viser at bestanden har avtatt siden 1998. I 2004 ble det fisket 611 000 tonn makrell i forhold til anbefalt kvote på 545 000 tonn og avtalt kvote på 532 000 tonn. I 2004 endret ICES måten å betrakte målingene fra eggtoktene på, fra å være absolutte til å være relative mål for gytebestanden. Det er indikasjoner på at fangstene er kraftig underrapportert. Beregningsmodellen baserer seg både på resultatene fra eggmålingene og på fangststatistikk. Med denne type usikkerhet i datagrunnlag gir beregningene kun gode estimat av fiskedødeligheten, men underestimerer (gir for lav) gytebestanden.

Føre-var-nivået for fiskedødelighet (Fpa) er beregnet til 0,17. Norge, EU og Færøyene er enige om å forvalte bestanden med en beskatning tilsvarende en fiskedødelighet på 0,15-0,20 dersom ICES ikke anbefaler noe annet.

Forvaltningsråd

ICES oppdaterte beregningene fra 2004 med rapporterte fangster for 2004 og med en antatt fangst i 2005 på 433 000 tonn. Dette gir en anbefalt fangst i 2006 på inntil 487 000 tonn. Det tilsvarer en fiskedødelighet på 0,2, som er øvre grense for den avtalte beskatningsgraden. Med et slikt uttak er det forventet at gytebestanden vil øke med 5-10 % fra 2005 til 2007. Oppgang i bestanden og økning i anbefalt kvote skyldes at 2001- og spesielt 2002-årsklassene er sterke. Det ser imidlertid ut til at 2003-årsklassen er svak.

ICES anbefaler at omforente kvoter må dekke alle områder hvor nordøstatlantisk makrell fiskes. For å beskytte nordsjøkomponenten som fortsatt er på et lavt nivå, anbefaler ICES å stenge Skagerrak og den sentrale og sørlige Nordsjøen hele året, å stenge den nordlige delen av Nordsjøen i perioden 15. februar-31. juli, og at minstemålet på 30 cm i Nordsjøen må opprettholdes.

Nøkkeltall - forutsetninger for progonosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = ikke bestemt
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 2,3 mill. tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,26
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,17
Avtalt fiskedødelighetsnivå: F = 0,15-0,20
Ventet fiskedødelighet i 2005: F = 0,19.
Ventet gytebestand i 2005: usikkert, men beregnet til 2,3 mill. tonn.
TAC for 2005:  421 900 tonn, hvorav vel 111 000 tonn til Norge.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.

makrell.gif

Figurene viser utviklingen av fiskedødelighet og gytebestand for perioden 1972-2005.

~ tilbake