Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk blåkveite


Grafer som viser historisk utviklinge i fiskedødelighet og gytebiomasse

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005
Gytebestanden har vært lav siden slutten av 1980-åra, men det er indikasjoner på en økning de siste årene. Ytterligere tiltak for å begrense fangstene, slik som utvidet kvoteregulering, stengning av områder og strengere bifangstreguleringer bør innføres og håndheves effektivt.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005

Status

Status for blåkveitebestanden vurderes ikke i henhold til referansepunkter. Gytebestanden har vært lav siden slutten av 1980-årene, men det er indikasjoner på en økning de siste årene. Fiskedødeligheten for de siste årene er under langtidsgjennomsnittet. Rekrutteringen synes å ha vært stabil, men lav gjennom 1980- og 1990-årene.

Forvaltningsråd

Det er indikasjoner på vekst i bestanden de siste årene. Gjennomsnittlig årlig fangst i denne perioden er 13 000 tonn. For å sikre fortsatt vekst i bestanden, anbefaler ICES at fangstene ikke økes ut over dette. Ytterligere tiltak for å begrense fangstene, slik som utvidet kvoteregulering, stengning av områder og strengere bifangstreguleringer bør innføres og håndheves effektivt.

Kommentarer

De fleste fiskeriuavhengige data (tokt) viser en positiv bestandsutvikling de siste årene, men bestandsvurderingen er fortsatt usikker, grunnet problemer med aldersbestemmelse. Trendene i bestandsberegningen anses likevel å gi et rimelig bilde av bestandsutviklingen.

Anbefalt fangst 2005: under 13 000 tonn
Anbefalt fangst 2006: under 13 000 tonn

blaakveite.gif

Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.

~ tilbake