Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk hyse


Tabell som viser historisk utvikling i fiskedødelighet og gytebiomasse

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005
Hysebestanden er regnet for å ha god reproduksjonsevne og ble høstet bærekraftig i 2004. Holdes fiskedødeligheten på samme nivå fremover, ventes gytebiomassen å vokse ytterligere. Årsklassene etter 1997 er beregnet til å være over det historiske gjennomsnittet.

Status

Hysebestanden er regnet for å ha god reproduksjonsevne og ble høstet bærekraftig i 2004. Beregnet fiskedødelighet for 2004 er litt i underkant av føre-var-grensen, men en liten økning er ventet for 2005. Gytebestanden i 2005 er beregnet til omtrent samme nivå som i fjor, dvs. i underkant av 140 000 tonn, som er godt over føre-var-grensen på 80 000 tonn. Holdes fiskedødeligheten på samme nivå fremover, ventes gytebiomassen å vokse ytterligere. Årsklassene etter 1997 er beregnet til å være over det historiske gjennomsnittet.

Forvaltningsregel

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen er blitt enig om en høstingsstrategi med et jevnere uttak basert på et 3-årsgjennomsnitt. Denne regelen skal evalueres våren 2006.

Forvaltningsråd

For at bestanden skal ha god reproduksjonsevne og samtidig høstes bærekraftig, tilrår ICES en fiskedødelighet under føre-var-grensen på 0,35. Det tilsvarer en fangst i 2006 på mindre enn 112 000 tonn.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen:

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 50 000 tonn
Føre-var-grense for gytebestand (Bpa) = 80 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,49
Føre-var-grense for fiskedødelighet (Fpa) = 0,35
Antatt fiskedødelighet i 2005: 0,37
Ventet gytebestand i 2006: 155 000 tonn

Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2006

Fiskedødelighet (2006) Fangst (2006) Gytebestand (2007)
0,00
0
256
0,19
65
205
0,35
112
172
0,37*
120
168

* I henhold til 3-årsregelen og er ikke i samsvar med en føre-var-tilnærming.

Anbefalt TAC 2005: Lavere enn 106 000 tonn
Avtalt TAC 2005: 117 000 tonn
Anbefalt TAC 2006: 112 000 tonn

ICES er blitt bedt om å beregne fangsten i henhold til den foreslåtte treårige forvaltningsregelen. Dette gir en estimert fiskedødelighet over føre-var-nivå i 2006, og er derfor ikke i samsvar med en føre-var-tilnærming.

hyse.gif

Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.

~ tilbake