Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk sei


Grafer som viser historisk utvikling i fiskedødelighet og gytebiomasse for sei

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005
ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er under føre-var-nivået, og gytebestanden er godt over føre-var-grensen.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005

Status

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er under føre-var-nivået, og gytebestanden er godt over føre-var-grensen. I et enbestandsperspektiv høstes bestanden med en fiskedødelighet som vil gi høyt langtidsutbytte.

Nye referansepunkter

Fordi en ønsket å endre hvilke aldersgrupper som skulle telle med i gjennomsnittlig fiskedødelighet, ble referansepunktene omregnet tilsvarende, ved å bruke standardmetodikk. Se nøkkeltall nedenfor.

Forvaltningsråd

For fortsatt bærekraftig høsting bør fiskedødeligheten holdes under Fpa (0,35) som tilsvarer en fangst mindre enn 202 000 tonn. Det vil være lite å vinne på lang sikt ved å ha en fiskedødelighet over 0,15. Det bør tas hensyn til bifangst av vanlig uer.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 136 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 220 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,58
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,35
Antatt fiskedødelighet i 2005: 0,32
Ventet gytebestand i 2006: 487 000 tonn
Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2006

Fiskedødelighet (2006) Fangst (2006) Gytebestand (2007)
0,00
0
594
0,21
128
473
0,35
202
404

Anbefalt TAC for 2005: mindre enn 215 000 tonn
Avtalt TAC for 2005: 215 000 tonn
Anbefalt TAC for 2006: Under 202 000 tonn

sei.gif

Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.

~ tilbake