Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk torsk


Portrettfoto av en torsk

undefined

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005. ICES vurderer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, men beskatningen er høyere enn det som er tilsiktet i forvaltningsplanen.

Beregninger for 2002, 2003 og 2004 indikerer urapporterte landinger (hhv 90 000, 115 000 og 90 000 tonn) som tilsier omlag 20 % tillegg til offisiell fangst. Urapporterte landinger reduserer effekten av forvaltningstiltak og underminerer målsettingene i den vedtatte forvaltningsregelen. Det er viktig at forvaltningen sikrer at all fangst avreknes mot totalkvoten.

Status

ICES vurderer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, men beskatningen er høyere enn det som er tilsiktet i forvaltningsplanen.Gytebestandens størrelse er over føre-var-grensen (Bpa). Gytebestanden har vært over Bpa siden 2002, etter en periode (1998-2001) da den var under Bpa. Fiskedødeligheten i perioden 1997-2000 var blant de høyeste i tidsserien. Toktene indikerer at 2001-årsklassen er svak, 2002 -og 2004-årsklassene er omtrent gjennomsnitlig, og 2003-årsklassen er noe under gjennomsnittet.

Forvaltningsregel

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen vedtok høsten 2004 noen tillegg til forvaltningsregelen for nordøstarktisk torsk. Disse tilleggene spesifiserer gjenoppbyggingstiltak for de tilfeller når beregningene viser at gytebestanden er under Bpa. ICES har gjennom simuleringer testet den modifiserte forvaltningsregelen. Konklusjonen er at forvaltningsregelen er i samsvar med føre-var-tilnærmingen. ICES påpeker imidlertid at forvaltningsregelen ikke er fulgt, siden urapporterte landinger har gitt en betydelig høyere beskatning enn det regelen forutsetter.

Forvaltningsråd

Forvaltningsregelen tilsier en fangst på 471 000 tonn i 2006. En slik fangst ventes å gi uendret bestandsstørrelse i 2007 sammenliknet med 2005. Beregninger for 2002, 2003 og 2004 indikerer urapporterte landinger (hhv. 90 000, 115 000 og 90 000 tonn) som tilsier omlag 20 % tillegg til offisiell fangst. Urapporterte landinger reduserer effekten av forvaltningstiltak og underminerer målsettingene i den vedtatte forvaltningsregelen. Det er viktig at forvaltningen sikrer at all fangst avreknes mot totalkvoten. Det må videre tas hensyn til behovet for vern av kysttorsk og uer.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

  • Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 220 000 tonn
  • Føre-var-grense for gytebestand (Bpa) = 460 000 tonn
  • Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,74
  • Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,40
  • Antatt fiskedødelighet i 2005: 0,57
  • Ventet gytebestand i 2006: 661 000 tonn

Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2006

Fiskedødelighet (2006) Fangst (2006) Gytebestand (2007) Kommentar
0,00
0
1076
 
0,25
290
840
Fiske ved Fmax
0,40
426
732
Fiske ved Fpa
0,45
471
697
I henhold til forvaltningsregelen
0,57*
566
624
N åværende beskatningsnivå


* er ikke ansett å være i samsvar med føre-var-tilnærmingen

Kommentarer

Endringer i vekst, modning og kannibalisme hos torsk er koplet til mengden lodde. Loddebestanden har minket siden 2000 og ventes å være liten i 2006. Variasjoner observert over de siste 20 årene indikerer en viss forsinkelse mellom loddesvingningene og endringer i vekst, modning og kannibalisme hos torsk. Torskeprognosen er basert på en liten nedgang i vekst, men uendret modning og kannibalisme.

Sammenliknet med bestandsvurderingen for et år siden er bestanden i 2004 justert noe ned; 9 % for totalbestanden og 16 % for gytebestand. Fiskedødelighet for 2003 er justert 9 % opp.

Anbefalt TAC 2005: 485 000 tonn
Avtalt TAC 2005: 485 000 tonn
Anbefalt TAC 2006: 471 000 tonn

 

torsk.gif


Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.

 

~ tilbake