Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordsjøsild


sild1

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005
Bestanden er vurdert til å ha god reproduksjonsevne og høstes bærekraftig. Årsklassene 2002-2004 er imidlertid blant de svakeste i tidsserien. På grunn av den uvanlige situasjonen med tre etterfølgende dårlige årsklasser, er det spesielt viktig at bestanden forvaltes slik at gytebestanden sikres i de kommende årene.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005

Status

Bestanden er vurdert til å ha god reproduksjonsevne, og høstes bærekraftig. Gytebestanden i 2004 er beregnet til å være 1,9 millioner tonn, men det er ventet en reduksjon til 1,8 millioner tonn i 2005. Dette er over føre-var-grensen (Bpa) på 1,3 millioner tonn. Både 1998- og 2000-årsklassene er sterke, mens årsklassene 2002-2004 er blant de svakeste i tidsserien.

På grunn av den uvanlige situasjonen med tre etterfølgende dårlige årsklasser av Nordsjøsild, er det spesielt viktig at bestanden forvaltes slik at gytebestanden sikres i de kommende årene.

Kriterier for rådgivningen: EU og Norge har siden 1998 hatt en forvaltningsavtale for denne bestanden. Denne ble revidert i 2004. Avtalen setter grenser for maksimal fiskedødelighet (F): 0,25 for voksen sild (2-ringer (treåringer) og eldre) og 0,12 for ungsild (0-1-ringer (ett- og toåringer)) når gytebestanden er over føre-var-grensen  på 1,3 millioner tonn. Ved lavere bestand reduseres fisket etter avtalte regler.

Det er også satt en begrensing på endring av TAC fra et år til neste på +/-15%. Når det anses nødvendig, kan partene redusere TAC med mer enn 15% sammenlignet med TAC fra forrige år.

ICES har vurdert den reviderte forvaltningsregelen til å være forenlig med føre-var-tilnærmingen, men ved større fall i gytebestanden til under Bpa vil 15%-begrensningen ikke være i henhold til føre-var-tilnærmingen. 

Forvaltningsråd

Det anbefales at fisket forvaltes i henhold til den avtalte forvaltningsregelen. Som en føre-var-tilnærming i forbindelse med sviktende rekruttering og for å hindre at gytebestanden kommer under føre-var-nivået innen få år, anbefales det at det vurderes å fravike 15 %-regelen, og at det kan fanges i størrelsesorden rundt 450 000 tonn i det direkte sildefisket. Det er ellers gitt ulike valgmuligheter for fangstnivå og fangstfordeling mellom flåter. Ved forvaltningen av høstgytende nordsjøsild blir det anbefalt å ta hensyn til bestanden av baltiske vårgytere som blander seg med nordsjøsilda i Skagerrak.

Nøkkeltall- forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 800 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 1,3 mill tonn
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) F(2-6) = 0,25 og F(0-1) = 0,12
Antatt fiskedødelighet i 2005: F(2-6) = 0,30
Antatt fiskedødelighet i 2005: F(0-1) = 0,10
Ventet gytebestand i 2005: 1,8 mill tonn

TAC for 2005 er 535 000 tonn, hvorav 155 150 tonn til Norge. I tillegg er det en øvre grense for bifangst på 50 000 tonn for EU’s industritrålfiske.

sild2.jpg

sild1.jpg

Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.

~ tilbake