Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk kysttorsk (nord for 62ºN)


Grafer som viser historisk utvikling i fiskedødelighet og gytebiomasse

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005
Bestanden har avtatt kontinuerlig fra 1994. Gytebestanden i 2005 er beregnet til å være den lavest observerte og kommer til å bli ytterligere redusert til 2006. Dagens fiskedødelighet er altfor høy. ICES vurderer derfor bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne, og at den ikke høstes bærekraftig. Det tas betydelige kvanta i turistfiske og fritidsfiske, og dette øker usikkerheten i absoluttnivået av bestand og beskatningsnivå.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005

Status

Bestanden har avtatt kontinuerlig fra 1994. Gytebestanden i 2005 er beregnet til å være den lavest observerte og kommer til å bli ytterligere redusert til 2006. Dagens fiskedødelighet er altfor høy. ICES klassifiserer derfor bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne, og at den ikke høstes bærekraftig.

Fiskedødeligheten økte fra 1991 til 1999, gikk noe ned til og med 2001, for så å øke i 2002, 2003 og 2004. Dette har ført til en ytterligere reduksjon av en allerede historisk lav gytebestand, som i 2005 var den laveste observerte i tidsserien. Rekrutteringen som avtok raskt fram til 2003, og tilsynelatende har stabilisert seg i 2004 og 2005, er på et faretruende lavt nivå. Fangstene økte fra 1991 til 1997, for så å avta noe frem til og med 2001. I 2002 økte fangsten betraktelig, men gikk noe ned i 2003 og 2004. Det taes i tillegg betydelige kvanta i turistfiske og fritidsfiske og dette øker usikkerheten i absoluttnivået av bestand og beskatningsnivå.

Det er ikke etablert referansepunkter for norsk kysttorsk. Bestandens tilstand kan derfor ikke evalueres i henhold til disse, men rekrutteringen forverres åpenbart ved gytebestander under om lag 100 000 tonn.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at ingen fangst bør tas fra denne bestanden i 2006, og at en gjenoppbyggingsplan utarbeides og implementeres som en forutsetning for gjenåpning av fisket.

ICES anbefalte allerede i 2000 at fangstene burde reduseres for 2001. Anbefalte kvoteråd fra ICES har siden vært lavere og lavere. Fra 2004 anbefalte ICES ingen fangst. Bestanden har avtatt videre, slik at rådet om å gjenoppbygge bestanden på kort sikt fortsatt gjelder.

Gjenoppbyggingsplanen bør inkludere overvåking av bestandens utvikling, klare spesifiserte gjenåpningskriterier, samt overvåking av fisket når det gjenåpnes. For å unngå noe som helst fangst av norsk kysttorsk anbefaler ICES at det settes restriksjoner på de  fiskerier hvor norsk kysttorsk og nordøst-arktisk torsk blir fisket i blanding.

Kommentar

Det er stor usikkerhet i fangsttallene, blant annet på grunn av et betydelig fritids- og turistfiske. Derfor er det stor usikkerhet i beregningene, og det er ikke laget noen prognose.

Anbefalt TAC 2005: Ingen fangst
Avtalt TAC 2005: 21 000 tonn
Anbefalt TAC 2006: Ingen fangst

kysttorsk.gif

Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.

~ tilbake