Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk vårgytende sild


Graf som viser historisk utvikling i gytebiomasse for sild

undefined

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005.

Sammendrag av ACFM anbefalingene, oktober 2005

Status

Bestanden vurderes å ha god reproduksjonsevne og høstes bærekraftig.

Årets bestandsvurdering er i store trekk i tråd med fjorårets. Gytebestanden i 2005 er beregnet til 6,1 millioner tonn. 2002-årsklassen begynte å rekruttere i 2005 og vil komme inn i gytebestanden i 2006 og 2007. Gytebestanden forventes å øke fra ca. 6,1 millioner tonn i 2005 til ca. 6,4 millioner tonn i 2006. Den vil øke videre til ca. 7,7 millioner tonn i 2007 når 2002-årsklassen er fullt rekruttert.

Forvaltningsråd

EU, Norge, Russland, Island og Færøyene forvalter bestanden i felleskap og ble i 1999 enige om en langsiktig forvaltningsplan. Et viktig element i denne er å holde fiskedødeligheten lavere enn 0,125. I 2001 ble partene enige om at fiskedødeligheten skal reduseres dersom gytebestanden blir mindre enn 5 millioner tonn (Bpa).

ICES har vurdert målene i forvaltningsplanen til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Imidlertid ble det ikke oppnådd felles enighet for 2005 om totalkvote og fordeling av denne. Dette har ført til at statene har satt egne kvoter for 2005 som til sammen utgjør i overkant av 1 million tonn. Dette er en vesentlig økning utover forvatningsplanen, som tilsa en fangst på 895 000 tonn i 2005. Dette har ført til en risiko for at bestanden ikke høstes bærekraftig. Det økte uttaket i 2005 påvirker anbefalingene for 2006 negativt.

ICES anbefaler at fisket bør forvaltes i henhold til avtalt forvaltningsplan, noe som innebærer en kvote på maksimalt 732 000 tonn i 2006.


Nøkkeltall – forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 2,5 mill. tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 5,0 mill. tonn
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,15
Ventet fiskedødelighet i 2005: 0,185
Ventede landinger i 2005: 1 000 664 tonn
Ventet gytebestand i 2006: 6,4 mill. tonn

Anbefalt TAC 2005: 895 000 tonn
Avtalt TAC 2005: Ikke oppnådd avtale. De autonome kvotene går utover avtalt forvaltningsgrad og Bpa.
Anbefalt TAC 2006: 732 000 tonn


Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES for 2006. Det er viktig å bringe beskatningsgraden under føre-var-nivå snarest mulig.

 

sild.gif

Figuren viser utviklingen i gytebiomasse.