Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat


oyepal

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005

Status

ICES vurderer bestanden til å ha sviktende reproduksjonsevne. Beregnet fiskedødelighet har avtatt i de senere årene og var i 2004 den laveste i tidsserien. Fordi fiskeriet har vær stengt i 2005, ventes fiskedødeligheten å være tilnærmet null i 2005.  Rekrutteringen har vært lav siden 2000, med rekordlav rekruttering i 2003-2004.  

Forvaltningsråd

Det er ingen spesifikke forvaltningsmål for øyepål.

ICES anbefaler at fiskeriet forblir lukket.  Gjenåpning av fisket bør kun vurderes dersom det internasjonale bunntråltoktet i januar-februar 2006 påviser en sterk 2005-årsklasse, og bare dersom det er sikkert at gytebestanden i 2007 vil komme over føre-var-nivået. 

Ved forvaltning av fisket må det tas hensyn til bifangster av torsk, hyse, hvitting og kolmule. ICES bemerker at det er viktig å beholde en bestand som kan sikre matgrunnlaget for ulike predatorer.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa): ikke definert
Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre årene: 0,29
Ventet fiskedødelighet i 2005: tilnærmet null
Ventet gytebestand i 2006: 72 000-84 000 tonn (avhengig av 2005-årsklassen)

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.

oyepal.gif
 
Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.