Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei i Nordsjøen og vest av Skottland


sei hode

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005 

Status

ICES vurderer denne bestanden til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten har gått ned fra 1986 til 2003 og er beregnet til å ha vært lavere enn føre-var-nivået på 0,40 siden 1997. Gytebestanden var under føre-var-nivået på 200 000 tonn fra 1984 til 1997 (under kritisk nivå på 106 000 tonn fra 1990 til 1993), men har økt på siste del av 1990-tallet og har vært over eller på føre-var-nivå siden 1997. 

Forvaltningsråd

Beskatningsbegrensning i forhold til forvaltningsplanen
En fangst på 136 000 t (123 300 t i Nordsjøen og Skagerrak) i 2006 er en 15 % reduksjon i TAC fra 2005 til 2006 og tilsvarer en fiskedødelighet på 0,4.

Beskatningsbegrensning i forhold til høyt langtidsutbytte, lav risiko for utarming av produksjonspotensialet og økosystemeffekter
En fangst på 109 000 t (99 000 t i Nordsjøen og Skagerrak) i 2006 tilsvarer en fiskedødelighet på 0,3. Dette er målreferansepunktet for forvaltningsplanen når gytebiomassen er over 200 000 t.

Beskatningsbegrensning i forhold til føre-var-grenser
En fangst på 136 000 t tilsvarer en fiskedødelighet på føre-var-nivå på 0,40. Det vil gi en gytebestand på føre-var-nivå i 2007 på 200 000 tonn.

Konsekvenser av ulike fangstnivå i Nordsjøen og Skagerrak i 2006

Fiskedødelighet Landing (2006) Gytebestand (2007)
0,27 (=2005) 91 000 tonn 234 000 tonn
0,30 99 000 tonn 225 000 tonn
0,40 (=Fpa ) 123 300 tonn 200 000 tonn
0,46* 137 100 tonn 185 000 tonn

*er ikke i samsvar med føre-var-tilnærmingen

Anbefalt TAC i Nordsjøen 2005: under 137 000 tonn
Avtalt TAC i Nordsjøen 2005: 145 000 tonn
Norsk andel: 72 400 tonn

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 106 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 200 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,60
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,40
Avtalt fiskedødelighet: F < 0,43
Ventet fiskedødelighet i 2005: 0,27
Ventet gytebestand i 2006: 235 000 tonn

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES sin vurdering av bestanden. Instituttet vil påpeke at rekrutteringen ser ut til å være svak de kommende årene, og at risikoen for å havne under føre-var-nivå er høy dersom man velger en fiskedødelighet i nærheten av 0,4 i 2006.

Havforskningsinstituttet vil anbefale at man legger seg på et kvotenivå som tilsvarer en fiskedødelighet på 0,3 (99 000 tonn i Nordsjøen og Skagerrak).

 

sei.gif


Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.