Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Tobis i Nordsjøen


tobis

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005

Status

ICES vurderer bestanden av tobis til å ha sviktende reproduksjonsevne. Gytebestanden i 2004 er beregnet til å være den laveste siden 1983, og under kritisk nivå siden 2000.  Gytebestanden i 2006, som i hovedsak er avhengig av 2004-årsklassen, er beregnet til 446 000 tonn, like over kritisk nivå. Det er ikke mulig å vurdere høstingsgraden i forhold til referansepunkter, fordi disse ikke er definert. Fiskedødeligheten i 2004 (0,61) tilsvarer gjennomsnittet i tidsserien, men var lavere enn i de fire foregående år.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at fiskeriet bør forbli stengt inntil det foreligger sikker informasjon om at bestanden vil være over føre-var-nivået i 2007. Informasjon om dette kan komme fra et dansk forskningstokt i desember 2005 og fra forsøksfiske i april 2006.

Det er ingen forvaltningsplan for tobis. ICES anbefaler at forvaltningen av fiskeriet sikter mot å unngå lokal nedfisking av bestanden, spesielt i områder der predatorer samles. 

Bestandsstørrelsen i kommende år er sterkt avhengig av innkommende årsklasse, som det ikke foreligger sikre beregninger for.  Dersom forskningstoktet i slutten av 2005 skulle indikere at 2005-årsklassen er minst gjennomsnittlig, kan det gjennomføres et forsøksfiske i 2006 for å vurdere bestandsstørrelsen. Overvåkningen vil kunne gi et mer presist mål av 2005-årsklassen som grunnlag for en mer effektiv forvalting av fiskeriet.

ICES understreker at det er helt avgjørende at de forvaltingsmålene som ligger til grunn for overvåkningen, følges umiddelbart. I 2005 ble fiskeriet stengt først etter at hovedsesongen var over, til tross for at EUs tekniske fiskerikomité (STECF) anbefalte å stenge fiskeriet allerede i midten av mai. 

En prognose med utgangspunkt i et forsiktig rekrutteringsanslag antyder at en fiskedødelighet i 2006 på 25 % av det den var i 2004 fører til at bestanden kommer over føre-var-nivået i 2007. Det tilsvarende en kvote på 135 000 tonn. Denne prognosen baserer seg kun på antagelser om 2005-årsklassen og kan ikke benyttes som grunnlag for beslutninger.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestand (Blim) = 430 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 600 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa): ikke definert
Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre årene: 0,66
Ventet fiskedødelighet i 2005: ikke beregnet
Ventet gytebestand i 2006: 446 000 tonn
Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2006 lar seg ikke tallfeste på grunn av manglende informasjon om 2005-årsklassen.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.

Bestandsnedgangen har vært spesielt stor i norsk økonomisk sone, og instituttet mener det bør tas hensyn til dette i forvaltningen. Når det gjelder et eventuelt forsøksfiske i 2006, vil instituttet presisere at det må gjennomføres under vitenskapelig baserte rammebetingelser.

 

tobis.gif

Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.