Kvoteråd: Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og den østlige Engelske kanal

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\torsk i nordsjøen.jpg
Fotograf: Eivind Senneset

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005

Status

Bestandsberegningene som er basert på indekser fra tokt, gir trender i gytebestand og rekruttering. De siste års trender i fiskedødelighet er usikre. ICES vurderer bestanden til å ha sviktende reproduksjonsevne. Gytebestanden er langt under kritisk nivå på 70 000 tonn. Årsklassene 2001-2004 er alle beregnet til å være langt under middels styrke.

Forvaltningsråd

Beskatningsbegrensning i forhold til eksisterende forvaltningsplan
Siden det ikke var mulig å lage noen fangstprognoser for de nærmeste årene, kan ikke beskatningsbegrensninger i forhold til forvaltningsplanen beregnes.

Beskatningsbegrensning i forhold til føre-var-grensen
På grunn av lav bestandsstørrelse og dårlig rekruttering er det ikke mulig å identifisere noe fangstnivå utover et nullfiske som vil være forenlig med føre-var-tilnærmingen. Gjenoppbygging kan bare skje dersom fiskedødeligheten blir betydelig redusert over en lengre periode. Det er fortsatt et betydelig uttak fra denne bestanden. De offisielle landingene i 2004 var 28 000 tonn, og utkastet i 2004 er beregnet til 6400 tonn. Dette tilsier en fangst på 32 400 tonn i 2004. Toktene indikerer imidlertid at årsklassene har en større dødelighet enn man kunne forvente av disse fangstallene. Det er ikke mulig å eksakt fastslå årsaken til denne ekstra dødeligheten.

Fangstprognoser for 2006

Med null fangst i 2006 i alle fiskerier kan gytebestanden i 2007 være rundt kritisk nivå.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 70 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,86
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,65 
Totalkvote i Nordsjøen 2005  = 27 300  tonn
Norsk kvote i 2005   =  4 641 tonn

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.

 

 

torsk.gif


Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.