Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Uer


uer
Fotograf: Eivind Senneset / Havforskningsinstituttet

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005

Vanlig uer

Status

Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden tidlig på 1990-tallet, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat og fangstrater fra trålfisket viser en klar reduksjon i forekomst, og indikerer at bestanden nå er nær et historisk lavmål. Årsklassene det siste tiåret har vært svært svake og blir stadig mindre. Bestanden er derfor svært svak. Denne situasjonen ventes å vedvare i mange år.

Forvaltningsråd

ICES tilrår strengere reguleringer på grunn av fortsatt nedgang i gytebestand og rekruttering. Dagens reguleringstiltak er utilstrekkelige. ICES anbefaler stopp i alt direkte fiske, utvidelse av fredningen, og skjerpede bifangstreguleringer for trål. Det er viktig med et sterkt yngelvern for å sikre rekruttering og gjenoppbygging av bestanden. Det er videre nødvendig med bedre statistikk for bifangst av vanlig uer i silde- og kolmulefisket i Norskehavet, og reguleringer som begrenser dette.

Anbefalte reguleringer i 2004: Intet direkte trålfiske og lav bifangst.
Anbefalte reguleringer i 2005: Strengere vernetiltak.
Anbefalte reguleringer i 2006: Strengere vernetiltak.

~ tilbake