Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vestlig taggmakrell


Taggmakrell
Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2005

Status

Bestandsberegning med tilfredsstillende kvalitet er ikke mulig. Derfor er det stor usikkerhet om bestandsstørrelse og fiskedødelighet.  Dette gjelder selv om det ble gjennomført en måling av eggproduksjonen i 2004. Nye undersøkelser har vist at eggproduksjonen er et svært usikkert mål for gytebestanden fordi taggmakrell av samme størrelse og alder ser ut til å kunne gyte varierende antall egg fra år til år. Denne variasjonen er det umulig å bestemme med dagens teknikk. Derfor kan samme eggmengde være gytt av ulike gytebestandsstørrelser. Fisket etter yngre taggmakrell har økt sterkt de siste årene.

Bestanden har gått nedover siden den svært rike 1982-årsklassen var på sitt høyeste i 1988. Siden 1982 har ingen ny virkelig sterk årsklasse vist seg. I 2002-2004 har 2001-årsklassen gjort seg relativt sterkt gjeldende i fangstene. Dette kan skyldes at det er en sterk årsklasse, men kan også gjenspeile at fisket i ungfiskområdene har økt kraftig de siste årene. Det er i alle fall en bekymringsfull utvikling at fangsten av ung umoden taggmakrell er økende pga. intensivt fiske i ungfiskområdene.

De siste årene har det vært nedgang i fangstene, men de har hele tiden ligget over anbefalt uttak. I 2004 var fangsten 157 000 tonn, mens anbefalingen var på 150 000 tonn.

Forvaltningsråd

Uten rekruttering av en spesielt sterk årsklasse er det antatt at et bærekraftig uttak ligger på 150 000 tonn, og ICES anbefaler derfor som tidligere at uttaket i 2006 ikke overstiger 150 000 tonn. Det anbefales videre at det utvikles en forvaltningsplan som tar hensyn til fiske både på ungfisk og voksen fisk.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

TAC 2004: Ingen internasjonal totalkvote.
EU setter kvoter i egen økonomisk sone, men de gjelder for områder som ikke samsvarer med utbredelsen av de enkelte bestandene. For det vestlige området er den 137 000 tonn i 2005.
Fiske i norsk økonomisk sone er ikke kvotebelagt.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.

Undersøkelser gjennomført av Havforskningsinstituttet viser at det er god overensstemmelse mellom innstrømningen av atlantisk vann til Nordsjøen i første kvartal og tilgjengeligheten av taggmakrell i norsk sone om høsten. Basert på innstrømningen første kvartal i 2005 kan det ventes en oppgang i norsk fangst fra 10 000 tonn i 2004 til 40 000 tonn i 2005.