Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland


sei hode

Bestanden har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig. Siden 1998 har både gytebestanden og fiskedødeligheten vært på riktig side av føre-var-grensen. ICES har nå evaluert Norge og EU sin forvaltningsplan for sei og konkluderer med at den på kort sikt er i samsvar med føre-var-tilnærmingen. Dette tilsier landinger i 2009 på 139 000 tonn.

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2008

Status

Bestanden har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig. Siden 1996 har både gytebestanden og fiskedødeligheten vært på riktig side av føre-var-grensen.

Forvaltningsråd

ICES har nå evaluert Norge og EU sin forvaltningsplan for sei og konkluderer med at den på kort sikt er i samsvar med føre-var-tilnærmingen. Dette tilsier landinger i 2009 på 139 000 tonn.

Kommentarer

Det er observert nedgang i individvekst de siste årene. Sammen med en fallende tendens i rekruttering tyder dette på at produksjonen i bestanden har gått noe ned. Dette er det ikke fullt ut tatt hensyn til i evalueringen av fangstregelen. Det er heller ikke tatt tilstrekkelig høyde for usikkerhet i bestandsvurderingen. ICES har derfor godkjent fangstregelen for bruk på kort sikt (inntil 5 år) og tilrår en ny evaluering av fangstregelen om fire år.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim)  = 106 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa)  = 200 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim)  = 0,6
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa)  = 0,4
Ventet fiskedødelighet i 2008 (F) = 0,27
Ventet gytebestand i 2009 = 320 000 tonn
Totalkvote i Nordsjøen 2008 = 136 000 tonn (pluss 14 000 vest av Skottland)
Norsk kvote i 2008 = 70 668  tonn

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES’ anbefalinger.

sei_2_350.jpg

Fangst, fiskedødelighet, gyte- og totalbestand og rekruttering for sei i Nordsjøen.