Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kystorsk nord for 62° nord


kysttorsk

Anbefalt kvote 2011: 0
Anbefalt kvote 2010: 0
Avtalt kvote 2010 : 21 000 tonn

Toktresultater tyder på at gytebestanden er nær det lavest observerte. Rekrutteringen minket i perioden 1984-2002 og har siden vært lav.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at det ikke bør tas fangst av denne bestanden i 2011, og at en gjenoppbyggingsplan utarbeides og iverksettes.
Norske myndigheter har framlagt en gjenoppbyggingsplan som er til evaluering. ICES kommenterer at iverksetting av planen vil medføre ytterligere tiltak for å redusere effektiv innsats i alle fiskerier hvor kysttorsk fanges. ICES vil gi sin vurdering av planen etter sommerferien.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet er enig i ICES sitt råd. Den framlagte gjenoppbyggingsplanen kan bli et viktig skritt mot en tryggere forvalting av kysttorsk.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = Ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = Ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = Ikke definert
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå:
Ventet fiskedødelighet i 2010: usikker
Ventet gytebestand i 2011: usikker