Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kolmule


kolmule kvoterådbilde
Anbefalt kvote 2019
1 143 629
tonn
Anbefalt kvote 2018
1 387 872
tonn
Avtalt kvote 2018
1 712 874*
tonn

Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 712 874 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når forvaltningsplanen til EU, Færøyene, Island og Norge følges så bør fangstene i 2019 ikke overstige 1 143 629 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten har økt fra et historisk lavt nivå i 2011 til over FMSY etter 2014. Gytebestanden har minket siden 2017, men godt over MSYBtrigger. Rekrutteringen i 2017 og 2018 er beregnet til å være svak, etter en periode med sterk rekruttering.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2019 (tonn) Grunnlag F i 2018 SSB i 2020 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i TAC**
Forvaltningsplan 1 143 629 FMSY 0.32 3 752 236 -13 -33

 * SSB i 2020 sammenlignet med SSB i 2019

**anbefalt fangst i 2019 sammenlignet med antatt fangst i 2018

Kvaliteten på bestandsvurderingen

I bestandsvurderingene har det siden 2016 blitt brukt foreløpige fangstdata fra inneværende år (samme år som bestandsvurderingen utføres) for å supplere informasjonen fra det akustiske toktet som gjennomføres om våren på gytefeltene. I de siste årene har mer enn 90 % av fangstene av 3 år og eldre kolmule blitt tatt i løpet av første halvår, noe som gjør at det er mulig å beregne total årlig fangst ved alder på grunnlag av fangster fra første halvår. Dette er forventet å gi en bestandsvurdering som er mer robust i forhold til såkalte årseffekter som av og til observeres i indeksene fra toktet på gytefeltene (IBWSS). Avviket mellom foreløpige og endelige fangstvekter for både 2016 og 2017 er mindre enn 3%. Imidlertid er det noe avvik i den endelige aldersstrukturen grunnet et noe begrenset utvalg av biologiske prøver tilgjengelig. Dette kan påvirke nøyaktigheten i framskrivningen.

Gytebestanden har vært overestimert og fiskedødeligheten (F) har vært underestimert de siste to årene.

Saker relevant for rådet

I bestandsvurderingen blir 2017-årklassen beregnet til å være svak, noe som også blir støttet av en rekke tokt som ikke brukes i bestandsvurderingen. Dette vil sannsynligvis føre til en nedgang i bestandsstørrelsen, og til en reduksjon i fiskerimulighetene når 2016- og 2017-årsklassene er fullt rekruttert i fiskeriet fra 2020.

Rådet er basert på anvendelsen av forvaltningsplanen som EU, Færøyene, Island og Norge er enig om, og tar ikke høyde for avvik fra denne. Noe som beviselig har funnet sted i forhold til summen av unilaterale kvoter i 2018.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 1,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 2,25 millioner tonn tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,88
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,53
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,32
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,32
Ventet fiskedødsrate i 2018: 0,45
Ventet gytebestand i 2019: 4,327 millioner tonn

Standardplott

Bestandsvurderingen av kolmule: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall ettåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).