Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Reke i Barentshavet


Reke barentshavet kvoterådbilde
Anbefalt kvote 2019
70000
tonn
Anbefalt kvote 2018
70000
tonn
Avtalt kvote 2018
-
tonn

Avtalt kvote 2018: Ingen kvote satt

ICES sitt råd

ICES tilråder, i tråd med MSY-tilnærmingen og føre-var-betraktninger, at fangsten i 2019 ikke bør overstige 70 000 tonn

Historisk bestandsutvikling

Gjennom hele perioden med bestandsvurderinger har estimater av biomassen av reker vært høyere enn tiltaksgrensen for høyt langtidsutbytte MSY (Btrigger), og fiskedødeligheten vært lav, langt under den som vil gi høyest langtidsutbytte (FMSY)

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset å være under det som ville gitt høyest langtidsutbytte, og bestanden til å være over tiltaksgrensen for høyt langtidsutbytte.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst i Y+1 (tonn)

F i 2019 relativt til FMSY

Bestand i 2019 relativt til BMSY

%forandring i bestand

% forandring i råd*

Høyt langtidsutbytte kombinert med føre-var-tilnærming

70 000

0,20

1,75

3,4

0,0

* Råd for 2019 sammenlignet med råd for 2018

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Inndata til bestandsmodellen er vurdert til å være av god kvalitet. Årets bestandsvurdering er i tråd med tidligere vurderinger.

Saker relevant for rådet

Fangstscenarier opp til 70 000 tonn for 2019 har lav sannsynlighet for at fiskedødeligheten skal overstige øvre grense for fiskedødelighet (Flim) (< 5%), eller at biomassen skal komme under nedre grense for biomassen (Blim) (< 1%) ved utgangen av 2019. Alle disse scenariene vil sannsynligvis holde bestanden på et relativt høyt nivå.

Grunnlaget for bestandsvurderingen

ICES bestandskategori: 1

Bestandsvurderingstype: Bayesiansk tilpasning av en biomasseproduksjonsmodell.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 0,3 · BMSY (relativ verdi)
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): udefinert
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY-Btrigger): 0,5 · BMSY (relativ verdi)
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 1,7 (relativ verdi)
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): udefinert
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): r/2 (relativ verdi, der r er en vekstrate hentet fra populasjonsmodellen)
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): udefinert
Ventet fiskedødsrate i Y: 0,20 (relativt til FMSY)
Ventet bestand i 2019: 1,75 (relativt til BMSY)

Standardplott