Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Snabeluer i ICES-område 1 og 2

Snabeluer kvoterådbilde
Anbefalt kvote 2019
53 757
tonn
Anbefalt kvote 2018
32 658
tonn
Avtalt kvote 2018
32 658
tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at ut fra føre-var prinsippet, bør ikke fangsten av snabeluer i 2019 overstige 53 757 tonn, og fangsten i 2020 bør ikke overstige 55 860 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebestanden økte jevnt fra 1992 til 2007 og har siden stabilisert seg noe under 2007-nivået, men den er langt over Bpa.  Årsklassene 1996-2003 var svake, mens årsklassene 2005-2010 anses for å være sterk og årsklassene etter 2010 er i overkant av langtidsgjennomsnittet.  Fiskedødeligheten har økt fra og med 2014, men er fortsatt lav.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset til å være under mulige føre-var nivåer, og gytebestanden til å være over Bpa, Blim og aktuelle triggerpunkt (Btrigger) i en forvaltningsregel.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2019 (tonn) F i 2019 SSB i 2020 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i TAC** % forandring i råd ***
Forvaltningsplan 53 757 0.06 860 231 2,2 % 64,6 % 64,6 %

* SSB i 2020 sammenlignet med SSB i 2019
**Fangst i 2019 sammenlignet med TAC i 2018 (32 658 tonn)
*** Råd for 2019 sammenlignet med råd for 2018

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det ble gjennomført en metoderevisjon for denne bestanden i 2018. Valget av skaleringsfaktor for det norsk-russiske økosystemtoktet kan føre til en systematisk over- eller underestimering av bestanden med 50%, men rådet er robust for denne usikkerheten. Selv om data fra det pelagiske toktet på snabeluer i Norskehavet nå er inkludert i bestandsberegningene, er toktdekningen av den voksne bestanden fortsatt mangelfull.

Saker relevant for rådet

Årets råd er 65% høyere enn fjorårets først og fremst på grunn av at rådet er gitt ut fra enn høyere fiskedødelighet enn i fjor. Denne fiskedødeligheten er i tråd med de evalueringene av forvaltningsregelen som er foretatt i år, se nedenfor.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 227 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 315 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (SSBMGT): 315 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): Ikke beregnet
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): Ikke beregnet
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT):Ikke beregnet
Ventet fiskedødsrate i 2018: 0,039
Ventet gytebestand i 2019: 860 000 tonn

Standardplott


Evaluering av høstingsregler

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen bad i 2017 om en evaluering av høstingsregler, og ICES har nå gjennomført denne.

I forespørselen til ICES ble det bedt om en evaluering av følgende regler:
Alle kombinasjoner av F=0.06, 0.08 og 0.10 og Btrigger=450 000, 600 000 og 800 000 tonn (totalt 3x3=9), samt en regel som reduserer fiskedødeligheten dersom rekrutteringen i de siste årene har vært lav. Siden Bpa ble revidert etter at metoderevisjonen var gjennomført, og nå er 315kt, ble det også gjort kjøringer med Btrigger=315 000 tonn for alle de tre nevnte fiskedødelighetene.

I tidligere bestandsvurderinger refererte fiskedødeligheten til gjennomsnittet for aldersgruppene 12-18 år (F12-18), men fra og med i år referer fiskedødeligheten til 19 år og eldre fisk (F19+). Dette er et bedre mål på fiskepresset, da mesteparten av fangsten blir tatt fra denne aldersgruppen. Dette gjør at fiskedødeligheten i denne rådgivningen ikke er direkte sammenlignbar med tall brukt i tidligere rådgivning.

Alle de vurderte forvaltningsreglene er føre-var både på kort, mellom og lang sikt (5,10 og 50 år), forutsatt at det ikke er noen systematisk overestimering av bestanden. Evalueringen viser at en øvre grense for kvoten på 50 000 tonn gjør alle høstingsreglene robuste for en systematisk overestimering av bestanden på opp til 50% og dessuten unngår man da at fangstene på kort sikt vesentlig overstiger langtidsgjennomsnittet. Forvaltningsregler med F=0.06 er føre-var selv uten en øvre grense på 50 000 tonn for kvoten. Høstingsregler med triggerpunkt på 450 000 tonn eller lavere vil redusere år-til-år variasjonen i kvote vesentlig i forhold til regler med høyere triggerpunkt.

Høstingsreglene med F=0.10 gir det høyeste utbyttet både på kort, mellom og lang sikt, dersom det ikke er noe kvotetak.  Imidlertid er forvaltningsreglene med F=0,08 og 0,10 ikke føre-var uten kvotetak, dersom bestanden er systematisk overestimert med 50%.

Høstingsreglene med Btrigger=450 000 tonn og F=0,06 og 0,08 viste seg å være føre-var for en rekrutteringssvikt slik man opplevde for årsklassene 1996-2003. Dette ble undersøkt ved å anvende disse høstingsreglene for perioden 1992-2018 med de rekrutteringstallene man hadde i den perioden.

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet vil bemerke at en økning av kvoten for snabeluer vil kunne føre til at bifangsten av vanlig uer øker, og minner om at ICES anbefaling for vanlig uer er null fiske.