Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland, Skagerrak


hyse
Anbefalt kvote 2023
137 058
tonn
Anbefalt kvote 2022
128 708
tonn
Avtalt kvote 2022
52 691
tonn

ICES sitt råd

Ut fra MSY-tilnærmingen tilrår ICES at fangstene i 2023 ikke overstiger 137 058 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) er nå godt over MSY Btrigger etter å ha vært under over MSY Btrigger fra 2004 til 2019. Fiskedødeligheten har siden begynnelsen av 2000-tallet, vært i overkant av FMSY uten noen klar trend, men har avtatt de siste årene. Rekrutteringen har vært moderat siden 2000, med enkelte sterkere årsklasser innimellom blant annet 2019 og 2020, men uten noen virkelig gode årsklasser slik som i tidligere tider (før 2000). 

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være under FMSY, Fpa  og Flim i 2021 og gytebestanden i 2022 til å være høyere enn MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2023 (tonn) Grunnlag  F (2-4) i 2023 SSB i 2024 (tonn)  % forandring i SSB*  % forandring i TAC** % endring i råd***
MSY-tilnærming 137 058 FMSY 0,24 438 042 - 12 + 160  + 7

* SSB i 2024 sammenlignet med SSB i 2023
** Fangst i 2023 sammenlignet med TAC i 2022 
*** Fangst i 2023 sammenlignet med råd for 2022

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det fins ingen toktindeks som dekker hele bestandens utbredelsesområde, men man bruker indeksen for Nordsjøen og antar at den er tilstrekkelig representativ for hele bestanden, området vest av Skottland inkludert.

Saker relevant for rådet

2019- og 2020–årsklassene har bidratt til en betydelig større rekruttering enn de foregående årsklasser, og fører til et høyt kvoteråd. De få sterkere årsklassene driver dynamikken i bestanden og fører til fluktuerende råd. 

Referansepunktene ble revidert i 2022. 

Svært lite fisk under minstemål blir landet og utkast (estimert til 37 % i vekt av totalfangstene i 2021) forekommer fortsatt, til tross for landingspåbudet som ble innført i 2016 og nå gjelder hele bestanden.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 136 541 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 189 734 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 189 734 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,43
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,24
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,24
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2022: 0,111
Ventet gytebestand i 2023: 494 778 tonn

Standardplott

Standardplott hyse
Sammendrag av bestandsvurderingen; 95 % konfidensintervall er vist for gytebestand (SSB), F og rekruttering.