Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kolmule


Kolmule i ein balje
Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2024
1 529 754
tonn
Anbefalt kvote 2023
1 359 629
tonn

Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 672 378 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når forvaltningsplanen til EU, Færøyene, Island, Norge og Storbritannia følges så bør fangstene i 2024 ikke overstige 1 529 754 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten for bestanden overstiger FMSY og Fpa, men er lavere enn Flim. Gytebestanden er over MSYBtrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2024 (tonn) Grunnlag F i 2024 SSB i 2025 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i fangst**
Forvaltningsstrategi 1 529 754 Forvaltnings-strategi 0,32 6 799 985 6,7  -8,5

* SSB i 2025 sammenlignet med SSB i 2024
**anbefalt fangst i 2024 sammenlignet med antatt fangst i 2023

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Årets bestandsvurdering viser en betydelig revisjon av rekrutteringsestimatet for 2022. 2021 årsklassen (ett-åringer i 2022) er nå estimert til å være 68,9 milliarder individer, mens fjorårets estimat var 43,2 milliarder. Dette er på grunn av en høy tokt-indeks i 2023 og tilsvarende høye kommersielle fangster av den samme årsklassen i 2022 og 2023.

Andre tokt, som ikke nå brukes i bestandsvurderingen, bekrefter de svært store 2020 og 2021 årsklassene. 

Saker relevant for rådet

Det har vært konsistente avvik fra forvaltningsstrategien siden 2018 vist ved summen av de unilaterale kvoter som kyststatene har satt seg. Gjennom evalueringen av forvaltningsstrategien i ICES i 2016 ble ikke implementeringsfeil i forhold til konsekvent overfiske av TAC inkludert. Ved å unnlate å følge anbefalt fiske som avledes av bruken av MSY tilnærmingen eller forvaltningsplanen vil derfor ikke nødvendigvis være føre-var. Spesielt kan dette resultere i en økt risiko for at bestanden skal falle under Blim og tap av fangst på lang sikt.

Både 2020 og 2021 årsklassene er blant de sterkeste i tidsserien, og de forventes å stort sett være rekruttert til fisket i 2024. Merk at i 2024 er det antatt at henholdsvis 44 % og 31 % av fangsten vil bestå av årsklassene 2020 og 2021. Fiskeriet vil være avhengig av disse to store årsklassene i de kommende år. Historien til kolmulebestanden viser at flere år med lav rekruttering etter en periode med god rekruttering kan føre til at gytebestanden raskt kan falle til lavere nivåer og som igjen kan lede til en reduksjon i fremtidige råd.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 1,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 2,25 millioner tonn tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,88
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,32
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,32
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,32
Ventet fiskedødsrate i 2023: 0,52
Ventet gytebestand i 2024: 6,800 millioner tonn

Standardplott

Fire grafer som viser henholdsvis totalfangster av kolmule, rekruttering som antall ettåringer, fiskedødelighet og gytebestand.
Bestandsvurderingen av kolmule: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall ettåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).