Gå til hovedinnhold

Ruglbunn


Ruglbunn

Ruglbunn er en naturtype som består av løsliggende kalkalger som er svært saktevoksende. Naturtypen regnes for å være sårbar da regenerering tar lang tid om den først utsettes for skader.

Kalkalger er rødalger som danner et hardt skall av kalsiumkarbonat. De vokser som porøse tepper (0,5–1,5 mm årlig) på bunnen, og består av levende alger på toppen og flere meter med døde alger i bunn. De døde kalkalgene brytes ned til finere og finere sediment og danner det vi kaller kalkalgesand eller korallin sand. Kalkalgene danner et tredimensjonalt habitat som er levested for mange dyr. Ruglbunn finnes naturlig i strømrike områder, der det er mindre sannsynlighet for å bli begravet i sedimenter. 

Kunnskapen om betydningen av løsliggende kalkalger i økosystemet er dårlig i Norge, men naturtypen antas å ha betydning som levested for mange virvelløse dyr. Studier gjort lenger sør i Europa viser at større forekomster av kalkalger fungerer som beite- og oppvekstområder for enkelte fiskearter, blant annet torsk. 

Naturtypen er ikke kartlagt i Norge, men er trolig langt mer vanlig langs kysten fra Nordland og nordover enn det er lenger sør. Norge har trolig de største forekomstene i Europa og Lofoten, Steigen, Vesterålen og Andfjorden er områder med særlig mye ruglbunn. Naturtypekartlegging av tare, ålegress og kamskjell har observert områder med kalkalger i nordområdene som kan dekke flere kilometer. 

OSPAR-kommisjonen peker på behovet for å verne om dette habitatet (OSPAR 2010) og habitatdirektiv fra EU, lister løstliggende kalkalger som et nøkkelhabitat (nøkkelhabitat = habitat med en distinkt økologisk verdi). Ruglbunnområder er ødelagt i mange europeiske land etter å ha vært utsatt for høsting i stor skala og skjellskraping. 

Trusler/sårbarhet

Kalkalger er sensitive for sedimentering, og dersom de blir dekket av et lag med finkornet sediment, hindrer dette gassutvekslingen i cellene. Sediment som inneholder hydrogensulfid (H2S), som gjerne dannes ved oppdrettsanlegg, har vist seg å være fatalt for kalkalger, og 14 dagers dekke av slikt sediment førte til 100 % dødelighet. Utslipp av løste næringssalter kan føre til overgroing av ettårige algearter på kalkalgene. Utslipp av lusemidler fra badbehandling i grunne områder kan potensielt påvirke kalkalger og dyrene som lever i dette habitatet. I Norge trues også naturtypen av en økende interesse for høsting av korallin sand.