Gå til hovedinnhold

Tema: Lyr

Lyren tilhører torskefamilien. Den ligner sei, men har underbitt og en mørk sidelinje som buer nedover. Lyr foretrekker kystnære habitater i 40–100 meters dybde med steinete havbunn, og er derfor er en vanlig art i fritidsfisket.

Lyr anses som en bentopelagisk fisk. Utbredelsen av lyr strekker seg fra Portugals vestkyst nordover rundt De britiske øyer og østover til Nord-Norge og Nordsjøen / Skagerrak. Genetiske analyser antyder at det er lite genetisk variasjon mellom lyr fra forskjellige områder i det nordøstlige Atlanterhavet. 

Lyr er predator på forskjellige pelagiske fiskearter og mesopelagisk nekton (laksesild, reker og krill). I norske farvann og i Nordsjøen gyter lyr i perioden mars–april.

Status og råd

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) gir råd på lyr i Nordsjøen basert på kriterier for en ”datafattig” bestand, det vil si at det ikke finnes datagrunnlag som kan brukes til å estimere størrelsen på bestanden. Fangstkvoter er dermed basert på trenden av de siste tre års totale fangst. 

Rådet fra ICES for 2018 var at fangster i Nordsjøen ikke skal overstige 1 368 tonn.

Fiskeri

Lyr fiskes hovedsakelig som bifangst i kommersielle garn- og trålfiskeri i Skagerrak. Norske fangster av lyr har gått ned siden 2007, da det ble landet ca. 3 400 tonn. I 2016 lå fangstene på 1939 tonn. Nedgangen i fangster er gjenspeilet i en reduksjon på ca. 40 % fra 2005–2008 til 2013 av en gjennomsnittlig fangst per enhet innsats (fangst per garndøgn, CPUE) for hele norskekysten.

Den største delen av norske lyrfangster tas nord for 62° nord (70 %), der garnfangster utgjør 76 % og trål 18 %. I Nordsjøen ble det fisket 569 tonn, hvorav 46 % blir tatt med trål og 41 % med garn.

Lyrfangstene i Skagerrak er lave og utgjør bare omtrent 9 % av totale norske fangster. I kystnære farvann fiskes lyr stort sett med garn, mens det utenfor 12 nautiske mil hovedsakelig fiskes med bunntrål.