Gå til hovedinnhold

Disputas: Fiskeriøkonomi


persandberg

[11.01.06] Per Sandberg disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole fredag 13. januar med avhandlingen ”Some economic aspects of relevance for harvest rules for marine fish stocks”.

Disputas: Fiskeriøkonomi

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet fiskeriøkonomi, og har et fokus på hvor mye en bør høste av fiskeriressurser. Denne typen spørsmål er av tverrfaglig karakter, og bygger på biologisk kunnskap om fiskebestandenes størrelse og vekst, og økonomisk kunnskap om inntekter og kostnader i fisket.

Kostnader, økonomiske konsekvenser og forvaltning

Avhandlingen består av tre enkeltarbeider. Den første analysere hvordan kostnadene i fisket påvirkes av hvor mye som fiskes og av størrelsen på fiskebestanden. I den andre delen analyseres økonomiske konsekvenser av to ulike høstingsregler der den ene regelen sikter mot en bestemt størrelse på fiskebestanden og den andre mot en bestemt uttaksgrad. Den siste delen drøfter forvaltning av en fiskebestand som blir tilgjengelig for flere parter ved høye bestandsnivå.

Per Sandberg er utdannet Cand.Polit ved Universitetet i Bergen og arbeider nå som seniorrådgiver ved Fiskeridirektoratet. Arbeidet med doktorgraden har vært utført mens Sandberg var stipendiat ved Havforskningsinstituttet. Graden avlegges ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole.