Gå til hovedinnhold

Pankreassykdom (PD) hos laks


laksoverlys1

undefined

Jiraporn Jarungsriapisit disputerer 9. desember 2016 for phD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Salmonid alphavirus infection in Atlantic salmon, Salmo salar L.- bath challenge model, viral shedding and host susceptibility".

Pankreassykdom (PD) er en av de alvorligste sykdommene i oppdrett av laksefisk i Norge og forårsaker dødelighet, redusert vekst og senket filetkvalitet. Sykdommen forårsakes av et virus kalt salmonid alfavirus (SAV). PD påvirker også oppdrett av laksefisk i andre land.

Atlantisk laks klekker og har sin første livsfase i ferskvann, og vandrer først ut i sjøvann når den har nådd smoltstadiet. I oppdrett er omfattende tap av smolt i sjøvannsfasen et alvorlig problem. PD-utbrudd forekommer i sjøfasen, og noe av smolt tapet skyldes denne sykdommen. Derfor er det et stort behov for å forstå hvordan og når viruset infiserer fisk, og eventuelt hvilke faktorer som påvirker videre utvikling av sykdommen. Det er kjent at laks ofte er mindre motstandsdyktig når den nylig har smoltifisert og blitt overført til sjøvann, men dette har hittil ikke vært undersøkt godt nok.

Vi etablerte en bad-smittemodell for SAV som medfører så nær naturlig smitte som mulig og samtidig gir bedre kontroll på smittetidspunkt. For å undersøke om tid etter sjøvannstilvenning påvirker motstandsdyktigheten, undersøkte vi to grupper laks ved to og ni uker etter overføringen til sjøvann. Resultatene viste at det var forskjell i både infeksjonssuksess og i sykdomsutvikling. Laksen som hadde oppholdt seg i sjøvann lengst var mer motstandsdyktig. Dette indikerer at hvor lang oppholdstid i sjøen fisken har før den kommer i kontakt med SAV er viktig.  For å bedre forstå hvilke faktorer som bidrar til forbedret motstandsdyktighet hos smolt som har gått lenger i sjøvann, undersøkte vi også forskjeller i immunforsvaret hos begge gruppene.

Kontrolltiltak og forvaltning i forbindelse med sykdomsspredning er avhengig av effektiv risikovurdering og kunnskapsbaserte beslutninger. Informasjon om smittepress og sykdomsforløp er svært avgjørende i denne prosessen. For å undersøke dette så vi på hvordan smittedose påvirket utviklingen av infeksjonen og alvorlighetsgrad av sykdom. Resultatene viste at et veldig lavt antall SAV-partikler er nok til å infisere laks og man kunne måle virus utskillelse fra disse fisk. Disse resultatene vil bidra til å utvikle realistiske spredningsmodeller som kan beregne smitterisiko mellom oppdrettsanlegg og for villfisk.

Resultater fra avhandlingen kan bidra til å redusere utfordringer knyttet til oppdrett av laks i forbindelse med sjøvannsoverføring og sykdomstap, og vil bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag i forvaltningen.

Personlig informasjon

 

Jiraporn Jarungsriapisit
Foto: Jan Kåre Wilhelmsen
Jiraporn Jarungsriapisit er født i 1985 og oppvokst i den sørlige delen av Thailand. Hun fullførte sin mastergrad i akvatisk patobiologi ved Universitetet i Stirling, Skottland, i 2009. Hun jobbet ved «Department of Fisheries» i Thailand i tre år før hun begynte med doktorgradsstudiet i Norge i 2013. Doktorgradsarbeidet har blitt gjennomført på Havforskningsinstituttet (HI) ved faggruppe Sykdom og smittespredning i tilknytning til prosjektet MitSAV. Doktorgradsarbeidet er finansiert av Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) gjennom Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid (CDCF), Department of Fisheries i Thailand og Norges forskningsråd. Veiledere under doktorgradsperioden har vært Sonal Patel, HI (hovedveileder), Egil Karlsbakk (UiB), H. Craig Morton (HI) og Tom Ole Nilsen (Uni Research).

Interesserte er velkomne til Stort auditorium på Høyteknologisenteret, Nygårdsgaten, 5008 Bergen den 6.12.16 kl. 1015.