Gå til hovedinnhold

Små doser av avlusingsmidler kan drepe non-target-organismer


atferdsforsøk med hummerlarver

Doktorgradsstipendiat Rosa H. Escobar-Lux gjør atferdsforsøk med hummerlarver fôret med ulike doser teflubenzuron. Hun måler hvor fort de går og på hvilken dose leddene deres stivner (ikke-dødelige effekter).

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / HI

Rosa H. Escobar Lux disputerer 16.09.21 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The effects of the chemotherapeutants hydrogen peroxide, deltamethrin and azamethiphos on non-target crustaceans".

Hydrogenperoksid (H2O2), deltametrin og azametifos er avlusningsmidler som tilsettes i vannet, enten i merdene eller i en brønnbåt. I begge tilfeller ender kjemikaliene opp med å bli sluppet ut i sjøen etter at behandlingen er fullført. Som avlusningsmidler kan de ha negativ påvirkning også på andre arter enn lakselus. For å forstå hvor godt disse kjemikaliene tolereres av andre arter enn laks og lus, undersøkte Rosa Escobar toksisiteten på tre nye non-target organismer; hoppekreps (Calanus spp.), europeisk hummer (Homarus gammarus) og nordlig krill (Meganyctiphanes norvegica).

Det første målet var å finne ut hva som var dødelige doser for ikke-målartene i studien. Mål nr. to var å vite hva som skjedde med individene som overlevde eksponeringen. Var de upåvirket, eller fikk de fysiologiske eller atferdsmessige endringer som gjorde at de led? Det tredje målet var å finne ut om det var mulig å sammenligne effekten til de tre legemidlene, er det ene mer giftig enn det andre? Det endelige målet var å bruke laboratorieresultater i en mer realistisk kontekst.

Samlet sett har denne avhandlingen vist at konsentrasjonene av legemidlene H2O2, deltametrin og azametifos som brukes av laksenæringen, har en skadelig effekt på overlevelsen av de ikke-målrettede organismene. Avhandlingen har også påpekt hvor viktig det er å inkludere studier av ikke-dødelige effekter i tillegg til konvensjonelle toksisitetsstudier. Alle tre avlusingsmidler ga immobilitet ved konsentrasjoner betydelig lavere enn de dødelige dosene. Ved å undersøke toksisiteten til de tre avlusingsmidlene i kombinasjon med resultatene fra tidligere studier, er toksisitetsrangeringen for norske arter slik: deltametrin > H2O2 > azametifos.

Resultatene fra denne avhandlingen kombinert med både feltstudier og tidligere modeller bør vurderes av tilsynsmyndigheter i Norge. Dette kan være et viktig verktøy for andre lakseprodusentland når man gjennomfører fremtidige miljørisikovurderinger for avlusingsmidler.

Rosa EscobarPersonalia

Rosa Helena Escobar Lux (f.1992) er fra Colombia og tok sin mastergrad i oseanografi og marine miljøer fra Sorbonne Université i 2016. Hun vært doktorgradsstudent ved Institutt for Biovitenskap (BIO), Universitetet i Bergen, og ansatt som stipendiat ved Havforskningsinstituttet (HI), i forskningsgruppen Smittespredning og sykdom. Veiledere har vært professor Howard Browman (HI), professor Ole B. Samuelsen (HI/UiB), dr. Caroline Durif (HI) og dr. Ann-Lisbeth Agnalt (HI).

Disputas

Tid: 16. september 2021 kl. 13.15–15.15
Sted: Zoom Webinar – følg denne lenken: https://tinyurl.com/4t9dne6j

Disputasen er åpen for alle interesserte.

Bedømmelseskomité: Mark Costello, Nord Universitet;  Marianne Frantzen, Akvaplan-niva og Anders Goksøyr, Universitetet i Bergen

Prøveforelesning med oppgitt emne "Environmental impacts of pesticides used to control terrestrial arthropods: From DDT to neonicotinoids" ble holdt digitalt på Zoom den 3. september 2021.

 

.