Gå til hovedinnhold

Overlevelse for tidlige livsstadier av nordøstarktisk torsk


Torskelarve

Torskelarve (Gadus morhua)

Fotograf: Anders Thorsen / Havforskningsinstituttet

Clarissa Akemi Kajiya Endo ved Havforskningsinstituttet forsvarte avhandlingen "Tidlige livsstadier av nordøstarktisk torsk under ulike klima- og demografiske bestandsforhold" for ph.d.-graden ved Institutt for biovitenskap, UiO, den 16. juni 2022.

Hovedfunn i forskningsarbeidet

Klimaendringer og fiskeri påvirker fiskebestander gjennom blant annet overlevelse for tidlige livsstadier – egg og larver – og demografisk sammensetning for gytebestanden. I tillegg varierer rekrutteringen til torskebestanden i Barentshavet fra år til år, med konsekvenser for økosystemet og fiskeriene. Årsakene og tilhørende mekanismer bak denne variasjonen er fortsatt uklare. Vi kaster lys over viktige faktorer som påvirker overlevelsen og den geografiske fordelingen av de tidligste livsstadiene. Arbeidet er gjort i forbindelse med forskningsrådsprosjektet SpaceShift 280468.
 
Ved å kombinere empiriske data og numeriske modeller for hav, tidlige livsstadier av fisk og deres byttedyr, ser en at fiskelarvene er mer matbegrenset i varmere år, men at varmere perioder likevel er fordelaktig for overlevelse frem til rekruttering til bestanden. Modellsystemet identifiserer spesielt viktige leveområder med høy sannsynlighet for overlevelse og fordelaktig transport for egg og larver fra gyteområdene til oppvekstområder i Barentshavet. Et scenario for klimaendringer indikerer dårligere vekstvilkår og overlevelse for tidlige livsstadier. Disse funnene avdekker mekanismer som bidrar til variert fordeling, vekst og overlevelse av torsk fra gyting og gjennom de første årene av livet. Modellsystemet er velegnet for videre scenario-uttesting i tett kobling med observasjoner.

Figur som viser larvedrift
Figur som viser larvedrift.

Tid og sted for disputasen 

16. juni 2022 kl. 13.15 på Kristine Bonnevies hus, Universitetet i Oslo, og på Zoom.

Bedømmelseskomité 

  • Forsker Manuel Hidalgo, Spanish Institute of Oceanography (IEO) 
  • Seniorforsker Annette Samuelsen, Nansensenteret 
  • Førsteamanuensis Yngvild Vindenes, Universitetet i Oslo 

Veiledere 

  • Leif Christian Stige, Universitetet i Oslo 
  • Frode B. Vikebø, Havforskningsinstituttet 
  • Solfrid S. Hjøllo, Havforskningsinstituttet 
  • Morten D. Skogen, Havforskningsinstituttet

ClarissaPersonalia

Clarissa Akemi Kajiya Endo (f. 1990) kommer fra Brasil
Bachelor i oseanografi fra São Paulo University, Brasil, i 2015
Mastergrad i fjernmåling fra National Insitute for Space Research, Brasil, i 2016