Gå til hovedinnhold

Bifangst av niser i norsk kystgarnfiske


To niser som jager fisk i Lusterfjorden

Niser som jager fisk i Lusterfjorden.

Fotograf: Kjell-Arne Fagerheim, Havforskningsinstituttet

André Moan forsvarte sin doktoravhandling «Bycatches of harbour porpoises in Norwegian gillnet fisheries: implications for management and conservation» den 24. februar 2023 ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo.

Avhandlingen omfattet estimater av bifangster i garn brukt av fartøyer mindre enn 15 meter i perioden 2006–2018. Data fra Kystreferanseflåten ble brukt til å estimere bifangstraten. Ulike statistiske metoder ble brukt til å oppskalere bifangstene til hele kystflåten basert på sluttseddeldata fra Fiskeridirektoratet. De ulike statistiske metodene ga sammenfallende svar og det beste estimatet var 2675 niser årlig, de fleste ble tatt i torske- og breiflabbfisket.

Denne bifangsten er ikke bærekraftig, og André har derfor også sett på hvordan en kan iverksette avbøtende tiltak. Internasjonalt er akustiske alarmer, såkalte pingere, ansett som den beste metoden for å redusere bifangst av niser (etter å forby garnfiske). Det ble gjennomført et eksperiment med åtte kommersielle fiskebåter og ca. 750 turer der fiskerne brukte pingere annenhver uke. Det vil si at de samme garna som hadde pingere også ble brukt som kontrollgruppe. Under eksperimentet ble det tatt totalt 20 niser, 19 i garn uten pingere og bare én i garn med pingere. Det viser at pingere under kontrollerte betingelser ikke ekskluderer bifangst helt, men reduserer den med om lag 95 %. Dette resultatet er i samsvar med en rekke internasjonale studier.

André har benyttet en individbasert populasjonsmodell til å se på effekten på nisebestanden de neste 50 årene i forskjellige scenarier med ulik grad av fiskeinnsats og bruk av pingere. Resultatene viser at selektiv bruk av pingere i områder og fiskerier med høy bifangstrisiko kan redusere bifangstene av nise med om lag 25 %. Men dersom fiskeinnsatsen de nærmeste årene blir tilsvarende det den var mellom 2006 og 2018, vil bestanden av niser likevel bli vesentlig redusert. Bruk av pingere kan ikke avbøte hele denne nedgangen, men utstrakt bruk av pingere kan redusere nedgangen vesentlig.

Gjennom den obligatoriske prøveforelesningen med tittelen “The role of marine mammals in the ocean. How does marine mammal predation affect trophic interactions in the marine environment?” fikk André vist at han har god oversikt over, og omfattende kunnskap om, sjøpattedyrs økologi og hvordan de påvirker næringsnettet ved sin predasjon og hvordan de selv påvirkes gjennom trofiske interaksjoner.

Doktorgradsarbeidet er utført ved Havforskningsinstituttet med forsker Arne Bjørge som hovedveileder, og professor Asbjørn Vøllestad, UiO, og forskningssjef Jon Helge Vølstad, HI, som biveiledere.

Disputas

Tid og sted: 24. februar 2023 kl. 13.15 i Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevie-bygget, UiO – og på Zoom

Prøveforelesningen ble holdt samme dag kl. 10:15.

Bedømmelseskomité

Dr. Simon Northrige, Universitetet i St Andrews 
Dr. Sara Königson, Sveriges lantbruksuniversitet 
Professor Tom Andersen, Universitetet i Oslo 
Disputasleder Professor Stein Kaartvedt, Universitetet i Oslo