Gå til hovedinnhold

Potensielt skadelige effekter av mykotoksinene ENNB og BEA på oppdrettslaks


Illustrasjonsbilde - to oppdrettslaks i merd som hopper opp og snapper etter luft

Illustrasjonsfoto: oppdrettslaks

Fotograf: Eivind Senneset / HI

Sofie Søderstrøm disputerer onsdag 14. juni 2023 for Ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Effects of the emerging marine aquafeed mycotoxins beauvericin (BEA) and enniatin B (ENNB) in Atlantic salmon (Salmo salar) – Implications on cellular pathways and functions, and tissue responses”.

Enniatin B (ENNB) og beauvericin (BEA) er giftstoffer produsert av muggsopp som angriper kornplanter. Plantebaserte fôringredienser er en kilde til at mykotoksinene kan forekomme i fôr til oppdrettslaks. Dette har skapt bekymring for fiskehelse og fôrsikkerhet, siden disse mykotoksinene foreløpig ikke er lovregulert i dyrefôr på grunn av manglende kunnskap om deres giftighet. 
 
Sofie Søderstrøm har i sitt doktorgradsarbeid brukt både cellestudier (leverceller og hodenyreceller) og en fôringsstudie for å undersøke hvilke effekter mykotoksinene ENNB og BEA har på helsen til oppdrettslaks. Hovedfunnene viser at både ENNB og BEA er svært giftige for levercellene, og at begge stoffene påvirket jernbalansen som leder til celledød. Videre viste resultatene fra hodenyrecellene at ENNB og BEA ikke nødvendigvis påvirket fiskens evne til å bekjempe virus og bakterier, men at høye konsentrasjoner av mykotoksinene alene kunne utløse en akutt inflammatorisk respons i laksen som kan påvirke laksens immunsystem. I sondefôringsforsøket med laksesmolt ble BEA indikert å forstyrre heme-biosyntesen, noe som kan gi redusert hematokrit (andel røde blodceller) og anemiske tilstander. ENNB derimot, så ut til å trigge en akutt inflammatorisk respons i tarmen til laksen. Søderstrøms forskning viser at eksponering for BEA i laksefôr kan ha skadelige effekter, men risikoen er begrenset på grunn av lave nivåer og lav forekomst i laksefôr. I likhet med BEA kan eksponering for ENNB gi skadelige effekter, men siden ENNB er relativt vanlig i laksefôr, kan dette mykotoksinet utgjøre en mulig helserisiko avhengig av konsentrasjonen.
 
Doktorgradsarbeidet til Søderstrøm bidrar til å belyse de bakenforliggende mekanismene for toksisitet og mulige helseutfordringer knyttet til mykotoksinene i fôr til oppdrettslaks. Arbeidet vil også kunne bidra til opprettelse av fremtidige grenseverdier for disse mykotoksinene i laksefôr, og dermed sikre fôrtryggheten og helsen til oppdrettslaksen.

Selfie av Sofie i båtPersonalia

Sofie Søderstrøm fullførte en mastergrad i marinbiologi i 2012 og en mastergrad i miljøtoksikologi i 2017 ved Universitetet i Bergen, og har i perioden 2019 til 2023 jobbet som doktorgradskandidat ved Havforskningsinstituttet (HI) i gruppen for Marin toksikologi i Bergen under veiledning av dr. Liv Søfteland (hovedveileder), dr. Kai Kristoffer Lie og prof. Anne-Katrine Lundebye. Arbeidet var utført i forbindelse med prosjektet «Tolerance of Atlantic salmon to novel feed mycotoxins» finansiert av Norges forskningsråd (NFR: 281032).

PRØVEFORELESNING

Tid/sted: 9. juni 2023 kl. 12.15
Sted: Universitetet i Bergen, møterom K1/K2, blokk A Biologen
Tittel: "Assessment of human health risks from foodborne mycotoxins, regulations and surveillance"

DISPUTAS

Tid: 14. juni 2023 kl. 12.15
Sted: Høyteknologisenteret i Bergen, Lille auditorium
 
Zoom webinar: https://tinyurl.com/4m49trvx

Illustrasjon Ferroptosis
Foreslått modell for hvordan BEA og ENNB forstyrrer cellulær jernhomeostase, og forårsaker oksidativt stress som forverrer lipidperoksidasjon (LPO), som utløser ferroptose i primære leverceller fra laks. Hydroksylradikaler (•OH); Labile iron pool (LIP); Ferroptose suppressor protein-1(Fsp1); glutationperoksidase (Gpx); 5'-aminolevulinatsyntase 1 (Alas1); Nukleær reseptor koaktivator 4 (Ncoa4). Figur opprettet i BioRender.comCaption.