Etneelva

etneelva.JPG

Heildekkande oppvandringsfelle ved Nasjonal forskingsplattform i Etneelva.

Den nasjonale forskingsplattforma som er etablert i Etneelva representerer viktig infrastruktur for forsking og forvalting. Den 40 meter breie flyteristfella som dekkar heile tverrsnittet av elva representerer eit av dei mest nøyaktige datasetta i Europa på absolutt mengde rømt oppdrettsfisk, og på storleik og mellomårsvariasjonar i gytebestandar hos villaks og sjøaure.

Plattforma leverer materiale og data til fleire nasjonale overvakingsprogram og undersøkingar av mellom anna:

  • Rømt oppdrettsfisk: absolutt mengde, storleik, kjønnsmodning, rømingstidspunkt, oppvandringsperiode, struktur og opphav, helsestatus, avliving
  • Villaks: absolutt mengde, storleik, tilvekst og kondisjon, kjønnsfordeling og rognmengde, oppvandringsperiode, marin overleving
  • Sjøaure: absolutt mengde, storleik, tilvekst og kondisjon, kjønnsfordeling og rognmengde, oppvandringsperiode, marin overleving
  • Effektar av lakselus på villaks og sjøaure

Arbeidet med å ta ut rømt fisk er støtta av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO).

Temperatur i elva det siste året

Sjå direktevideo frå Etneelva