Etneelva

etne1.jpg

Oppvandringsfella ved Nasjonal forskingsplattform dekker heile Etneelva på tvers slik at all fisk må vandre gjennom ho..

Den 40 meter breie flyteristfella som dekkar heile tverrsnittet av elva representerer eit av dei mest nøyaktige datasetta i Europa på absolutt mengde rømt oppdrettsfisk, og på storleik og mellomårsvariasjonar i gytebestandar hos villaks og sjøaure.

Den nasjonale forskingsplattforma i Etneelva er viktig infrastruktur for forsking og forvalting. Plattforma leverer materiale og data til fleire nasjonale overvakingsprogram og undersøkingar av mellom anna:

  • Rømt oppdrettsfisk: absolutt mengde, storleik, kjønnsmodning, rømingstidspunkt, oppvandringsperiode, struktur og opphav, helsestatus, avliving
  • Villaks: absolutt mengde, storleik, tilvekst og kondisjon, kjønnsfordeling og rognmengde, oppvandringsperiode, marin overleving
  • Sjøaure: absolutt mengde, storleik, tilvekst og kondisjon, kjønnsfordeling og rognmengde, oppvandringsperiode, marin overleving
  • Effektar av lakselus på villaks og sjøaure

Arbeidet med å ta ut rømt fisk er støtta av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO).

Temperatur i elva det siste året

Sjå direktevideo frå Etneelva