Gå til hovedinnhold

Overvåking elvThe smolt trap

Guddalselva

Elvelaboratoriet i Guddalselva var i drift frå 2000-2021 med føremål å framskaffa kunnskap om overlevingsevna hos avkom av rømt laks i naturen, konkurranse mellom avkom av rømt laks og villaks og om elva sin smoltproduksjon.Elv med laksefelle

Etneelva

Den 40 meter breie flyteristfella som dekkar tverrsnittet av elva, representerer eit av dei mest nøyaktige datasetta i Europa på absolutt mengde rømt oppdrettsfisk, og på storleik og mellomårsvariasjonar i gytebestandar hos villaks og sjøaure.