Gå til hovedinnhold

Prosjekt: OLAMUR

kollasj av Kriegers Flak havvindpark og blåskjelldyrking
Fotograf: Vattenfall og Erling Svensen
Periode 01. januar 2023 - 01. januar 2027
Finansiert av EU
Partnere Havforskningsinstituttet, Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Danmarks Meteorologiske Institut, Aarhus Universitet, Global Climate Forum EV, Helmholtz-Zentrum Hereon, Maritime Robotics AS, Vattenfall Europe Windkraft AS, Kattegatcentrets Driftsfond, Skarv Technologies AS, SINTEF Ocean AS, WindMW GmbH, Kerteminde Seafarm Aps, Lerøy Seafood Group ASA, RedStorm OÜ, Tartu Ulikool, Danmarks Tekniske Universitet, Ösel Aquafarm OÜ, Köbenhavns Universitet, Stiftelsen Voice of the Ocean, ETT Spa, Klaipedos Universitetas, EATiP, Nordfriesische Seemuschel GmbH, Wyk 8 Muschelfischereibetrieb GmbH
Prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet
Nettside olamur.eu

25 partnarar frå europeisk forsking og industri går saman om å dyrke tare og blåskjel i tre pilotanlegg i Europa: To eksisterande vindparkar til havs og eit oppdrettsanlegg for regnbogeaure.

Havforskingsinstituttet leiar prosjektet som har ei samla finansiering på 8,2 millionar euro over fire år.

OLAMUR står for Offshore Low-trophic Aquaculture in Multi-Use scenario Realisation.

Det er eit såkalla fyrtårn-prosjekt som skal vise konkrete, berekraftige løysingar i nye industriar. I dette tilfellet: Korleis slå saman produksjon av energi, berekraftig mat og kanskje samtidig gi tenester til naturen og økosystemet?

Fleirbruk i "stengde" område

Havvindparkar legg beslag på store areal. Derfor vil det være fornuftig å finne gode måtar for fleirbruk av desse områda.

I OLAMUR skal forskarane etablere tre pilotanlegg for å dyrke tare og blåskjel i eksisterande vindparkar, og også ved eit oppdrettsanlegg for regnbogeaure.

Vindparkane er utanfor Helgoland og aust for Danmark i Kattegat. Oppdrettsanlegget er utanfor Estland. Alle ligg i farvatn som er næringsrike på grunn av avrenning og befolkningstettleik.

Forskarane skal sjå på tekniske løysingar, følge kvaliteten på produkta, men også sjå på andre sider som kan få fortgang på fleirbruk av vindparkar, slik som regelverk og formalitetar.

Målet er at pilotanlegga skal være læring for både industri og myndigheiter.

Vil også sjå om vindparkar kan vere fine bustader for dyr

Ettersom det likevel ikkje går føre seg fiske i vindparkar, kan ein sjå på dei som reservat. Gjennom OLAMUR skal forskarane også sjå kva som skjer om dei lagar kunstige rev der.

Kan dei vere fine leveområde for enkelte artar, eller eigne økosystem? Hummarreservat har for eksempel vist seg å vere effektive "fødestover" som kan bidra til hummarbestanden, også utanfor sjølve reservatet.

Det kan også vere negative sider som forskarane vil undersøke. Som for eksempel mogleg spreiing av framande artar.

Så kort fortalt skal OLAMUR undersøke

  • Praktiske løysingar på korleis dyrke mat offshore i utsatte miljø.
  • Mattryggleik frå taren/skjela – for eksempel er befolkinga uroa for mikroplast og hydraulikkolje frå vindturbinar.
  • Karbonlagring og miljøforbetring som tare/skjel eventuelt bidrar med.
  • Lovgjeving og regulering (byråkratiske hindre for samdrift?)
  • Vindparkar er i praksis reservat for fisk og andre dyr sidan det ikkje er lov å fiske der – kan denne typen «reservat» vere gunstig for nokre artar, og eventuelt fiskeri?
  • Kan vi legge til rette for fisk og dyr ved å lage kunstige rev der?