Gå til hovedinnhold

Praksisplassar ved Havforskningsinstituttet i 2024

Nedanfor liste viser noverande tilbod til studentar (høgskular/universitet) om praksisplass ved HI, d.e. ulønna arbeid. Studenten er pålagt å skrive rapport/bloggar om arbeidet ho/han har gjort. Arbeidsomfanget er vanlegvis 140-150 timar ila eit semester, men nokre universitet tilbyr også emne i forskingspraksis (og ikkje berre arbeidspraksis) med ca 240-250 timar (6-8 veker).  Praksis har som formål å gje studentane ei praktisk og teoretisk innføring i offentlege og private verksemder i sjømatnæringa.

Ved enkelte universitet kan praksisen gjennomførast over heile semesteret ihht avtale mellom student og verksemd, mens bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap ved Norges fiskerihøgskole (UiT) har tre faste veker (veke 38, 42 og 46) i løpet av høstsemesteret som studentane skal ha praksis i bedriftene/verksemdene. Vidare ønskjer UiT at studentane skal ha fokus på bærekraft i den enkelte praksisbedrifta. 

Identifying species from imagery – extracting and organising images of distinct species.

The MAREANO programme has been collecting video of the offshore seabed since 2006. This data forms the basis of many analyses, usually intended to help with marine management of sensitive ecosystems. Within the programme we are becoming increasingly aware of the value in maintaining a reference image catalogue of benthic/ demersal species which can help with training new staff, increasing consistency between observers, contributing to international species databases, and preparing datasets for automated analyses. We are therefore seeking someone interested in reviewing seabed video and compiling a catalogue of the distinct species that you see (you don’t have to name them, only recognise that they are different from each other). Further to this, depending on your skill and interest level, this work could be extended to: organising species images into taxonomic groups, identifying species to the highest taxonomic level possible, or even designing test datasets for training observers and testing consistency. We have thousands of hours of video so we need a lot of help!

Arbeidsted: Bergen
Kontaktperson: Rebecca.Ross@hi.no, FG Bunnsamfunn

To praksisplasser på Benthos-laboratoriet i Bergen ved MAREANO/HI for studenter i marinbiologi.

MAREANO forskningsprogrammet ved HI tilbyr arbeidspraksis til to studenter på benthos-laboratoriet i Bergen. Mareano kartlegger bunnsamfunn og artsmangfold av bunndyr overalt i norske farvann. Mengden av fysisk innsamlet materiale er enorm, og derfor behøver vi ekstra hjelp til prøveopparbeiding. Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig bestå av veiing og telling av dyr samt føring av resultat i vår database MARBUNN. Dessuten forventer vi at vedkommende vil hjelpe oss med prøvelogistikk som bl.a. registrering av materialeinnkomst fra sorteringslaben i Tromsø, pakking og videresending av ferdig opparbeidede prøver til Bergen Universitetsmuseum, samt vedlikehold av vår referansesamling. Det gis grunnopplæringen i de nevnte oppgavene. Hvis vedkommende viser særlig interesse i taksonomi av marine virvelløse dyr, kan vi også tilby mer utdypende opplæring i artsbestemmelse.

Selv om vår kompetanse omfatter flere nøkkelgrupper av marin benthos, er det fremdeles behov for ekspertise på enkelte dyregrupper. Med denne bakgrunn ser vi etter unge talenter som har kunnskap om benthos (minimum grunnleggende marin faunistikk), og helst en som enten forsker på eller har interesse for følgende dyregrupper: koralldyr (Anthozoa) inkl. sjøanemoner (Actiniaria), sjøfjær (Pennatulacea), blomkålkoraller (Nephtheidae) mfl., mosdyr (Bryozoa) og rur (Cirripedia/Balanoidea).

Praksisen begynner våren 2024 (kan begynne februar-mars) og vil vare så lenge avtalen mellom HI og universitetet/høyskolen lar den gå.

Interesserte bes å ta kontakt med Pål Buhl-Mortensen (leder av MAREANO), og Alexander Plotkin (ansvarlig for benthos-laboratoriet).

Arbeidsted: Bergen
Kontaktpersoner: paal.buhl.mortensen@hi.no og alexander.plotkin@hi.no, FGBunnsamfunn

Oppgradering/oppdatering av webside på HI for Nærings- og Fiskeri-departementet

Det er ønskelig med en kandidat med norsk som morsmål som kan hjelpe med oppgradering/oppdatering av en webside som drives på HI for NFD. Er ikke sikkert dette er aktuelt for denne type praksis, men prøver. Forkunnskap vil være enkel programmering/koding og øye for webdesign/kommunikasjon.

Arbeidsted: Bergen
Kontaktperson: maria.wik.markhus@hi.no, FG Sjømat og ernæring

Overvåkningsstasjonen for rømt og vill laksefisk i Etne

På overvåkningsstasjonen for rømt og vill laksefisk i Etne har vi god mulighet for å tilby praksisplasser for elever under bachelor og masterstudier. Vi har god variasjon i oppgaver og elever vil få en arbeidspraksis der de får arbeide og samle inn data via merking av fisk, prøvetakning av oppvandret fisk, drift av utvandringsfelle for smolt og oppvandringsfelle for gytefisk/rømt fisk.

De siste årene har vi hatt flere studenter i praksis, der Etne har blitt brukt som fysisk felterfaring under en praksis på f.eks lab.

Arbeidsted: Etne i Sunnhordland
Kontaktperson: per.tommy.fjeldheim@hi.no, FG Populasjonsgenetikk