Gå til hovedinnhold

Kjemi- og fremmedstoff-lab


kjersti

Foto: Eivind Senneset

Kjemi- og fremmedstoff-laboratoriet utfører analyser av uønskede stoffer i mat og miljø. Her analyserer vi prøver av fôr, fisk, annen sjømat og sedimenter. Analyseresultatene er med på å kartlegge innholdet av ulovlige legemidler, lovlig brukte legemidler, plantevernmiddelrester, mikroplast og ulike klasser av miljøgifter. Analysene gir HI mulighet til å overvåke og kartlegge tilstanden til mat og miljø for norske hav- og kystområder; og i tilknytning til oppdrett. Laboratoriet har en moderne instrumentpark der hovedprinsippet er kromatografi koblet til massespektrometri.

Laboratoriet har 16 akkrediterte metoder etter NS-EN ISO/IEC 17025 (2005), og for flere av metodene innehar vi status som Nasjonalt Referanselaboratorium (NRL).

Hovedaktiviteten vår er fordelt på fire fagområder:

Organiske miljøgifter

Miljøgifter er tungt nedbrytbare i miljøet (persistente) og akkumuleres i dyr og planter over tid. Vi har 8 analytiske metoder for bestemmelse av organiske miljøgifter både i sediment og biologiske prøver, og analyserer dioksiner, furaner, PCB, DDT, bromerte flammehemmere, PAH, total hydrokarbon (THC) og perfluorerte forbindelser (PFAS). Analyseresultatene er med på å bygge basiskunnskap om situasjonen i fôr, sjømat og miljø.

Pesticider

Rester av plantevernmidler analyseres både i fôr, sjømat og sedimenter. Analysene gir basiskunnskap om hvor mye av tidligere brukte (nå forbudte) plantevernmidler som ennå finnes i miljøet og i sjømaten. Analysene svarer også på om plantevernmidler som fremdeles er i bruk oppkonsentreres i næringskjeden og dermed i sjømaten. I tillegg gir analyseresultatene svar på hvilke plantevernmiddelrester som kan finnes i fôr til fisk, og om disse også finnes i oppdrettsfisken.

Ettersom sammensetning av fôr til oppdrettsfisk endres til å bli stadig mer plantebasert, har laboratoriet etablert screeningmetodikk for å kunne påvise nye pesticider i fiskefôr.

Legemiddelrester

For å sikre at oppdrettsfisk til konsum ikke inneholder rester av lovlig brukte legemidler i helseskadelige konsentrasjoner eller rester av ulovlige legemidler, har Norge et kontrollsystem som er i samsvar med internasjonale retningslinjer på området. Legemidler har ofte en grenseverdi, maximum residue limit (MRL). Vi analyserer oppdrettsfisk fra hele landet, både som samleprøver og som enkeltprøver. Medsinrestprogrammet utføres i henhold til EU-direktiv 96/23, og benytter ni analytiske metoder for påvisning av relevante antibiotika, lusemidler og andre legemiddelrester. Metodene har LOD (limit of detection) langt under gjeldende MRL-verdier. 

Mikroplast

Vi har etablert et nytt og moderne laboratorium for analyse av mikroplast i mat og miljø, og vi er i ferd med å etablere metodikk for prøveopparbeidelse til analyse av mikroplast og additiver. Laboratoriet er utstyrt med de mest moderne analyseinstrumenter til formålet. Informasjon om type polymer, mengde, partikkelform og størrelse er viktige begrep. Et Focal-Plane Array µ-Fourier Transform Infrared (FPA µ-FTIR) mikroskop gir visuell identifikasjon av mikroplastpartikler ned til 2,5–10 µm, mens pyrolyse i kombinasjon med gasskromatografi-massespektrometri (py-GC-MS) gir kvantitativ bestemmelse av ulike polymertyper uavhengig av partikkelstørrelse. Analyseresultatene vil inngå i basisundersøkelser av norsk sjømat. Det nye laboratoriet stiller strenge krav til renhet siden det er kjent at vi omgir oss med mikroplastpartikler overalt i miljøet, og er utstyrt med overtrykk og LAF-benk.

Seksjonen har i tillegg ansvar for lokaler i Nordnesgaten 50 der det foregår aktivitet som tilhører andre laboratorier og faggrupper, blant annet lipidanalyser, radioaktivitet og planktonkjemi.