Gå til hovedinnhold

Utvikling av sorteringsrist i fisket med småmasket trål etter øyepål og kolmule i Nordsjøen (Rapport fra Havforskningen nr. 1-2012)

Sammendrag

Rapporten beskriver forsøk og data fra fem tokt der det er brukt sorteringsrister i småmasket trål. Forsøkene ble utført om bord i en middels stor pelagisk tråler i  2007 og 2008.