Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2017 (Rapport fra Havforskningen nr. 26-2018)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har undersøkt forekomsten av flere virus som er prevalent i oppdrett i tilbakevandrende laks fra Etneelva 2015-2016. Laksen stammer fra kultivert smolt som ble snutemerket og satt ut i Etne 2013 og 2014. Forekomsten av SAV-, PRV-, ILAV- og PMCV-infeksjoner ble testet ved å bruke sanntids RT-PCR metoden. Disse virusene kan forårsake sykdommene pankreassykdom (PD) og hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB), Infeksiøs lakseanemi og kardiomyopatisyndrom (CMS, hjertesprekk) hos oppdrettslaks.