Gå til hovedinnhold

Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2016 og 2017

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av hydrokarboner (PAH og THC) i sedimenter fra 14 lokaliteter i MAREANO-området, inkludert 7 sedimentkjerner. På et utvalg av lokalitetene er det også målt bromerte flammehemmere (PBDE) og klorerte miljøgifter (PCB og plantevernmidler). Prøvene ble innsamlet i 2016–2017 langs to transekter i Barentshavet: Kong Karls Land–Bjørnøyrenna og Nordkapp–Sørkapp.