Gå til hovedinnhold

Det er for mye lakselus, men dødeligheten varierer


Lakselus i ulike storleikar på kvit bakgrunn

Ferskvassbadbehandling har den største avlusingseffekten, men også den metoden bør brukast med omhu.

Fotograf: Havforskningsinstituttet (HI)

Smittepresset av lakselus er for høyt i Hardanger og Sogn, men dødeligheten på smolten varierer mellom de ulike elvene. For 2017 har vi beregnet at 80 prosent av laksesmolten døde i 3 av 10 elver i Hardanger, tilsvarende tall for Sogn er 5 av 13.

Dødeligheten ser ut til å være størst for smolten som kommer fra indre deler av fjorden. Også tidspunktet for utvandring påvirker: smolten som vandret først i fjor kom ut av fjorden uten å få mye lus, mens den som vandret litt senere fikk mye lus på seg. I tillegg påvirker også naturforhold spredningen, lusene driver med strømmen og spredningen blir dermed påvirket av vind- og strømforhold. For eksempel førte slike forhold til at dødeligheten på laksesmolt økte i Sogn i fjor.

I myndighetenes nye forvaltningssystem av oppdrettsnæringen, trafikklyssystemet, er grensen for å komme i rød sone 30 prosent. I Hardanger var 6 av 10 elver over 30 prosent i 2017, og i Sogn var alle de 13 elvene over denne grensen. Nærings- og fiskeridepartementet har tidligere bestemt at oppdrettere i områder med over 30 prosent dødelighet vil få pålegg om redusert produksjonen i 2019.