Gå til hovedinnhold

Årets luseovervåking er i gang


Lakselus paa fisk

Denne uken starter årets luseovervåking opp igjen i Sør-Norge. Målet er å være i gang med overvåkingen når laksesmolten vandrer ut fra elvene slik at vi kan undersøke om årets kull får mye lakselus.

- Målet med overvåkingen er å kartlegge om lakselus har negativ effekt på overlevelsen til villaks, sjøørret og sjørøye, forteller Rune Nilsen som er ansvarlig for overvåkingen av lakselus på vill laksefisk ved Havforskningsinstituttet.

Overvåkingen dekker hele kysten fra Sørlandet til Finnmark, men starter senere i nord.

- Smoltutvandringen starter tidligere i sør enn i nord. Derfor har vi tilpasset oppstarten i de ulike landsdelene til det. Overvåkingen pågår fram til starten av august, sier Nilsen.

Foreløpige resultater fra overvåkingen presenteres i første halvdel av juni og i september, endelig rapport foreligger i desember.

Bruker flere metoder til datainnsamling

For å få best mulig datagrunnlag, bruker forskerne flere ulike metoder når de overvåker lusa:

  • Tråling etter utvandrende laks (postsmolt) med spesialbygd trål. Gjøres i Bokna-, Hardanger-, Sogne-, Romsdals-, Trondheims- og Altafjorden. I hver fjord tråles det sammenhengende i fire uker med start i uke 18 i sør, og i uke 26 i nord.
  • Ruse og garn brukes på ca. 45 stasjoner langs hele kysten, hver stasjon undersøkes to ganger i løpet av sesongen. På Sørlandet starter første runde i uke 19, i Finnmark starter den i uke 28.
  • Vaktbur (liten, lukket merd) fanger opp smittepress i hele fjordsystem. 15-20 vaktbur settes ut i sju områder. I hvert av disse settes det 30 laksesmolt fra et lokalt settefiskanlegg. Etter to uker teller forskerne hvor mange lus de har fått på seg. Burene settes ut samtidig som trålingen pågår.
  • Modellen viser spredning av lakselus langs hele kysten, og brukes til fortløpende vurdering av smittepress. Resultatene fra modellen brukes til å plukke ut områder som undersøkes med andre metoder. Modellen oppdateres ukentlig, og resultatene er tilgjengelig på www.lakselus.no.

- Ved hjelp av modellen kan vi få oversikt over hvor mye lus det er langs hele kysten og ikke bare i de områdene vi fysisk undersøker, forteller Nilsen.

Overvåker i flere runder

Overvåkingen gjennomføres i to runder.

- Målet med den første runden er å fange opp smittepresset for førstegangsutvandrende sjøørret og utvandrende postsmolt av laks, mens den andre søker å fange opp smittepresset på sjøørret og sjørøye som beiter i fjordene og langs kysten utover sommeren, avslutter Nilsen.